Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ sản xuất / Làm thế nào để bán một bộ sản phẩm như một bộ dụng cụ

Làm thế nào để bán một bộ sản phẩm như một bộ dụng cụ

Bộ dụng cụ là một bộ các thành phần được phân phối mà không cần lắp ráp hoặc phối hợp. Các bộ dụng cụ được mô tả trong phần mềm sử dụng danh mục vật liệu.

Quản lý các bộ phận thành phần

Khi muốn lắp ráp bộ dụng cụ theo thứ tự của chúng, chỉ quản lý các bộ phận của bộ kit, bạn sẽ sử dụng một Kit BOM mà không qua bước sản xuất.

Khi tạo một đơn đặt hàng chọn sản phẩm là bộ kit, thì tồn kho sẽ trừ đi số lượng của các thành phần nằm trong bộ sản phẩm kit đó, chứ không trừ đi số lượng sản phẩm bộ kit. 

Cấu hình

Tạo sản phẩm có thành phần giống như bất kỳ sản phẩm nào khác, nhưng tại tab Inventory (Tồn kho) chỉ chọn Manufacture (Sản xuất). Một sản phẩm kit không thể mua, không nên check Can be Purchased (Có thể mua).

 

 

Khi các sản phẩm được cấu hình, hãy tạo định mức nguyên vật liệu cho bộ sản phẩm. Thêm mỗi thành phần và số lượng của nó. Chọn BoM Type (Kiểu định mức)  là Kit (Bộ). Tất cả các tùy chọn khác có thể để với giá trị mặc định.

 

Quản lý tồn kho của bộ sản phẩm và các sản phẩm thành phần

Nếu bạn muốn quản cơ cấu của những bộ sản phẩm hàng đầu, bạn sẽ sử dụng một BOM tiêu chuẩn với một bước sản xuất thay vì Kit BoM. Khi sử dụng một BoM tiêu chuẩn để lắp ráp bộ dụng cụ, một lệnh sản xuất sẽ được tạo ra. Lệnh sản xuất phải được đăng ký trước khi bộ sản phẩm xuất hiện trong kho của bạn.

Cấu hình

Trên bộ sản phẩm, chọn tuyến đường truyền Manufacture (Sản xuất). Bạn cũng có thể chọn Make to Order (Cung ứng theo đơn hàng) nó sẽ tạo ra một lệnh sản xuất bất cứ khi nào một đơn đặt hàng được xác nhận. Chọn loại sản phẩm Stockable Product (Lưu Kho) để quản lý kho.

 

Khi bạn tạo danh mục vật liệu, chọn BoM Type (Kiểu định mức)Manufacture this product (Sản xuất ra sản phẩm này).

 
Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290