Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ sản xuất / Làm thế nào để chọn đúng chiến lược bổ sung

Làm thế nào để chọn đúng chiến lược bổ sung

 Các quy tắc Minimum Stock (Tồn kho tối thiểu) và Make to Order (Cung ứng theo đơn hàng) có những kết quả tương tự nhau nhưng các quy tắc khác nhau. Chúng nên được sử dụng tùy thuộc vào chiến lược sản xuất và phân phối của bạn.

Các thuật ngữ

Nguyên tắc tồn kho tối thiểu

Các quy tắc tồn kho tối thiểu được sử dụng để đảm bảo rằng bạn luôn có số lượng tối thiểu của một sản phẩm trong kho để sản xuất các sản phẩm hoặc đáp ứng nhu cầu khách hàng của bạn. Khi mức tồn kho của một sản phẩm đạt đến mức tối thiểu, hệ thống sẽ tự động tạo ra một đơn mua hàng với số lượng cần thiết để đạt được mức tồn kho tối đa.

Đặt hàng

Hệ thống sẽ không kiểm tra hàng tồn hiện tại mà sẽ tạo đơn đặt hàng dự thảo có bất kể số lượng của sản phẩm có sẵn.

Cấu hình

Quy tắc hàng tồn kho tối thiểu

Vào Inventory (Tồn kho) > Masters Data (Dữ liệu gốc) > Reordering Rules (Quy tắc tái cung ứng). Chọn vào  Create (Tạo) để đặt các giá trị hàng hóa tối thiểu và tối đa cho một sản phẩm nhất định.


 

Minimun Quantity: số lượng tối thiểu 

Maximum Quantity: Số lượng tối đa

Chọn sản phẩm tại trường product và chọn nhà cung cấp trong tab Purchase (Mua hàng)

 

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290