Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ sản xuất / Làm thế nào để quản lý BoMs cho biến thức sản phẩm

Làm thế nào để quản lý BoMs cho biến thể sản phẩm

 Phần mềm cho phép bạn sử dụng một BOM cho nhiều biến thể của cùng một sản phẩm. Vào Inventory > Configuration > Settings. Check Attributes and Variants (Thuộc tính và biến thể ).

 

Sau đó, bạn có thể xác định những thành phần nào sẽ được sử dụng trong sản xuất của từng biến thể sản phẩm. Bạn có thể chỉ định nhiều biến thể cho mỗi dòng. Nếu biến thể không được chỉ định, dòng đó sẽ được sử dụng cho tất cả các biến thể.

Khi xác định BOM biến thể trên cơ sở chi tiết đơn hàng, trường biến thể sản phẩm trong phần chính của BOM nên để trống. Trường này được sử dụng khi tạo một BOM cho một biến thể của một sản phẩm.


Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290