Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ sản xuất / Làm thế nào để quản lý bán thành phẩm

Làm thế nào để quản lý bán thành phẩm

Bán thành phẩm là các nguyên vật liệu để tạo ra thành phẩm.

Cấu hình BOM sản phẩm cấp cao

Khi tạo ra một BOM cho thành phẩm thì tại tab Components (Thành phần) chứa các bán thành phẩm



Cấu hình dữ liệu sản phẩm của cụm lắp ráp

Vào sản phẩm chọn check vào Manufacture (Sản xuất) Make To Order (Cung ứng theo đơn hàng). Tuyến cung ứng  Manufacture (Sản xuất) được ưu tiên hơn tuyến cung ứng Buy (Mua), vì vậy việc lựa chọn tuyến cung ứng Buy (Mua) sẽ không có hiệu lực.

 

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290