Cấu hình các bút toán

Tổng quan

Trong phần mềm, bạn có thể bổ sung trước một số bút toán để dễ dàng đối soát các bút toán vòng lặp như phí ngân hàng.

Chúng ta lấy ví dụ sau để minh họa cho khái niệm: công ty mỗi tháng phải chi một khoản phí ngân hàng. Khoản này phụ thuộc vào bảng cân đối tài khoản ngân hàng hiện có của bạn. Vì thế đây là một chi phí dao động.

Tạo mô hình đối soát

Đầu tiên, bạn cần cấu hình 2 bút toán đối soát. Để làm được điều này, đến bảng điều khiển ứng dụng Accounting (Kế toán). Trong sổ nhật ký ngân hàng của bạn, nhấp chọn More (Xem thêm) > Reconciliation Models (Đối tượng đối soát).

 

Để lên chi phí ngân hàng dễ dàng thì bạn cần khấu hao phí ngân hàng tùy theo bảng cân đối, điều này sẽ khác nhau mỗi tháng.

Chúng ta tạo ra nút Label called Bank fees, chọn tài khoản thích hợp để đặt các chi phí đó. Bên cạnh đó, cũng cần quy định loại khoản đó là “Cân đối theo phần trăm” ở mức 100%. Chỉ số này sẽ cho phần mềm biết để nhập tất cả chi phí vào tài khoản.

 

Lưu các thay đổi khi hoàn tất.

Ghi chú

Nếu phí ngân hàng của bạn được cố định thì bạn có thể chọn Fixed (cố định) phía dưới loại khoản và quy định khoản đó trong amount tap.

Tạo thanh toán dựa trên đối soát

Tạo thanh toán bằng cách nhập sao kê ngân hàng, những khoản sẽ bị ảnh hưởng khi thanh toán phí ngân hàng.

Khi đang thực hiện đối soát thì bạn có thể chọn bảng cân đối đầu ký rồi nhấp vào nút Reconciliation Model (trong trường hợp này là Bank Fees) để có thể nhanh chóng thu thập các dữ liệu liên quan.

 

Cuối cùng, nhấp chọn Đối soát để hoàn thành quy trình.


Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290