Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ Nhân sự / Cấu trúc lương và hợp đồng lao động

Cấu trúc lương và hợp đồng lao động

 Cấu trúc lương

Để xây dựng Cấu trúc lương, bạn đi đến menu Payroll (Bảng lương) > Configuration (Cấu hình) > Salary Structures (Cấu trúc lương)

 

Bạn có thể cấu hình các thông tin sau:

Name: Tên cho một cấu trúc lương.

Reference: Một mã cho một cấu trúc lương. Nó phải là duy nhất.

Parent: Chọn một cấu trúc có quy tắc mà bạn muốn kế thừa.

SALARY RULES: Thêm các quy tắc lương mà bạn muốn cung cấp theo cấu trúc của bạn.

Sau khi nhập các thông tin cấu trúc lương nhấp Lưu.

Hợp đồng lao động

Chúng ta cần phải xác định một hợp đồng cho người lao động sẽ được sử dụng trong các phiếu lương. Sử dụng menu Employees (Nhân viên) > Contracts (Hợp đồng),  bạn có thể xác định hợp đồng.

 

Cài đặt Modules bổ sung thêm cho cách tính lương các trường sau đây về hợp đồng

Cấu trúc tiền lương: cấu trúc lương cho phiếu lương.

Trả lương theo lịch cố định (Scheduled Pay): Khi một mức lương / tiền công được dự kiến sẽ được thanh toán.

Ví dụ : hàng tháng, hàng tuần, hàng quý, vv

Sau khi nhập các thông tin hợp đồng nhấp Lưu.

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290