Chi phí Matter

1. Giao diện


2. Ghi nhận chi phí

Có 2 cách ghi nhận chi phí của mỗi luật sư: 

    • Trong thông tin matter: Vô tab Expenses  và click “Add an Item”.

    • Dashboard: chọn “New expense”. 

Các loại chi phí được chuẩn hóa giúp luật sư tạo các chi phí dễ dàng hơn.

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290