Di chuyển khách hàng từ các bàn tiệc

Việc này chỉ thực hiện đối với các Điểm bán hàng có cấu hình áp dụng cho nhà hàng. Vào phân hệ Point Of Sale (Điểm bán hàng)Từ Dashboard (Bảng điều khiển) nhấn vào More (Thêm) -> Setting (Cài đặt)Chọn bàn và bắt đầu ghi nhận phiếu gọi món. Ví dụ chọn bàn có tên T5 và bắt đầu ghi nhận phiếu gọi món.
Ghi nhận phiếu gọi món, vì một số lý do khách hàng muốn chuyển sang bàn T9 thì nhấn vào Transfer (Chuyển dịch)
Chọn bàn khách hàng muốn chuyển di chuyển tới
Bạn có thể thấy rằng phiếu gọi món đã được chuyển dịch vào bàn T9.

 


Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290