Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ bán hàng / Địa chỉ trên hóa đơn và điạ chỉ giao hàng khác nhau

Địa chỉ trên hóa đơn và điạ chỉ giao hàng khác nhau

Tổng quan

Có thể cấu hình địa chỉ hóa đơn khác với địa chỉ giao hàng. Điều này sẽ hữu ích bởi trong trường hợp khách hàng của bạn có nhiều địa điểm thì địa chỉ hóa đơn sẽ khác với địa chỉ giao hàng.

Cấu hình

Vào phân hệ Sale (Bán hàng) > Chọn menu Configuration (Cấu hình) > Settings (Cài đặt) >  Tại mục Shipping (Giao hàng) chọn Customer Addresses (Nhiều địa chỉ Khách hàng) & click Save (Lưu) để áp dụngThiết lập địa chỉ trên danh bạ

Địa chỉ hóa đơn, địa chỉ giao hàng và các địa chỉ khác thì đều được thêm vào form Contact (Danh bạ). Để làm được như vậy vào phân hệ Contact (Danh bạ)