Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ Kế toán / Ghi nhận các tỷ lệ trao đổi ngoại tệ thanh toán

Ghi nhận tỷ giá giao dịch khi thanh toán

Tổng quan

Khi thực hiện các giao dịch thương mại quốc tế, bất kỳ công ty nào cũng đối mặt với trường hợp thanh toán bằng các đơn vị tiền tệ khác nhau.

Sau khi nhận thanh toán từ khách hàng, bạn có thể quy đổi khoản thu đó về đơn vị tiền tệ của công ty. Thanh toán đa tiền tệ sẽ có biến động về tỷ giá. Sự chênh lệch tỷ giá được phần mềm ghi nhận một cách tự động.

Cấu hình

Cho phép giao dịch đa tiền tệ

Trong phân hệ Accounting (Kế toán), đến Configuration (Cấu hình) > Settings (Thiết lập) và nhấp chọn Multi - Currencies (Đa tiền tệ), sau đó nhấp vào Save (Lưu) để kích hoạt tính năng.

 


  

Cấu hình tỷ giá tiền tệ trong Configuration (Cấu hình) > Currencies (Tiền tệ). Lập tỷ giá và đảm bảo đơn vị tiền tệ đó đang hoạt động:


Trong tài liệu này, đơn vị tiền tệ công ty là VND và chúng ta sẽ ghi nhận thanh toán bằng USD.    

Cấu hình sổ nhật ký (Journals)

Để ghi nhận thanh toán bằng các đơn vị tiền tệ khác, bạn cần thiết lập loại tiền tệ cho các sổ nhật ký. Đến Overview (Tổng quan) của ứng dụng Accounting (Kế toán), nhấp vào More (Thêm) của sổ nhật ký  cần thiết lập tiền tệ  và chọn Settings (Thiết lập).


Tiền tệ được chọn tài trường Currency (Tiền tệ):


Ghi nhận thanh toán bằng một loại tiền tệ khác

Trong ứng dụng Accounting (Kế toán), đi đến Sales (Bán hàng) > Payments (Thanh toán). Ghi nhận thanh toán và chỉ rõ thanh toán này đã được thực hiện bằng ngoại tệ. Sau đó nhấp vào Confirm (Xác nhận).


Nhật ký bút toán đã được ghi nhận trên hệ thống nhưng chưa được ghi nhận là thanh toán cho ột hóa đơn cụ thể nào.

Trở lại hóa đơn Sales (Bán hàng) > Customer Invoices (Hóa đơn khách hàng) và nhấp vào Add (Thêm) để ghi nhận thanh toán cho hóa đơn.


Ghi nhận sao kê ngân hàng bằng một loại tiền tệ khác

Tạo mới hoặc nhập vào các sao kê ngân hàng của phần thanh toán.

Khi đối soát, phần mềm sẽ trực tiếp đối chiếu các thanh toán với hóa đơn tương ứng. Bạn sẽ rà soát được giá hóa đơn thanh toán trong mục tiền tệ hóa đơn và số lượng trong mục tiền tệ công ty.


Kiểm tra chênh lệch tỷ giá trao đổi ngoại tệ

Đến Accounting  (Kế toán) > Journal Entries (Bút toán sổ nhật ký) và tìm kiếm sổ nhật ký Exchange difference. Tất cả chênh lệch tỷ giá trao đổi ngoại tệ đều được ghi nhận ở sổ nhật ký này.

Thủ thuật

Có thể thay đổi sổ nhật ký ghi nhận chênh lệch tỷ giá trao đổi ngoại tệ trong menu Accounting (Kế toán) > Configuration (Cấu hình) > Settings (Thiết lập) > Exchange Gain or Loss Journal.


Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290