In lại biên nhận

Cấu hình

Tính năng này yêu cầu một POSBox và một máy in biên nhận. 

Nếu bạn muốn cho phép thu ngân có thể in lại biên nhận thì bạn cần vào phân hệ Point Of Sale (Điểm bán hàng)

 

Chọn menu Configuration (Cấu hình) -> Setting (Cài đặt)

 

Tích chọn vào ô tùy chọn Allow cashier to reprint receipts (Cho phép thu ngân in lại biên nhận).

 


Bạn cũng cần cho phép in lại trong Điểm bán hàng. Vào phân hệ Point Of Sale (Điểm bán hàng)

 


Chọn menu Configuration (Cấu hình) -> Point Of Sale (Điểm bán hàng). Mở Điểm bán hàng mà bạn muốn cấu hình và nhấp chọn ô tùy chọn Reprinting

 

 In lại biên nhận

Vào giao diện điểm bán hàng nhấn vào nút Reprint Receipt (In lại hóa đơn)

 

 Biên nhận được in lần cuối sẽ được in lại.




Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290