Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ Kế toán / Làm thế nào để quản lý hóa đơn và thanh toán đa tiền tệ?

Làm thế nào để quản lý hóa đơn và thanh toán đa tiền tệ?

Tổng quan

Phần mềm cung cấp hỗ trợ đa tiền tệ với tính năng tổng hợp tiền tệ hoặc tự động tạo bút toán ghi nhận chênh lệch tiền tệ. Phần mềm có những tính năng giúp người dùng sử dụng dễ dàng và tiện ích hơn.

Tất cả các giao dịch kế toán sẽ được thực hiện bằng cách sử dụng tiền tệ của công ty. Tuy nhiên, bạn có thể thấy trong mục nhật ký bút toán sẽ có loại tiền tệ thứ hai và giá trị của tiền tệ này. Bên cạnh đó, bạn có thể tạo ra các Journals (Sổ nhật ký) của loại tiền tệ khác.

Khi tạo một hóa đơn, tiền tệ có thể được thay đổi rất dễ dàng. Tuy nhiên, phần mềm mặc định sẽ quy đổi về tiền tệ của công ty.

Cấu hình

Cấu hình sổ nhật ký của bạn

Để thực hiện thanh toán bằng đơn vị tiền tệ khác, bạn cần gỡ bỏ ràng buộc tiền tệ trên sổ nhật ký. Đi đến ứng dụng Accounting (Kế toán), tại màn hình Overview (Tổng quan) chọn sổ nhật ký cần điều chỉnh nhấp vào More (Thêm)  và chọn Settings (Thiết lập).

Nếu một loại tiền tệ đã được quy định trên sổ nhật ký thì có nghĩa là bạn chỉ được phép thanh toán bằng loại tiền tệ này.


Chứng từ thanh toán và hóa đơn nhà cung cấp đa tiền tệ

Một khi bạn đang làm việc trong môi trường đa tiền tệ, tất cả các mục tài khoản kế toán sẽ được kết nối đến một loại tiền tệ, nội địa hoặc nước ngoài.

Chứng từ thanh toán

Hiện tại, bạn có thể thiết lập một đơn vị tiền tệ khác với loại tiền tệ công ty đang sử dụng trên Sales Order (Đơn bán hàng) và các chứng từ thanh toán. Đồng tiền bạn thiết lập được sử dụng cho tất cả các chứng từ.


Hóa đơn nhà cung cấp

Hiện tại, bạn có thể thiết lập một đơn vị tiền tệ khác với loại tiền tệ công ty đang sử dụng trên Purchase Orders (Đơn mua hàng) và các chứng từ thanh toán. Đồng tiền bạn thiết lập được sử dụng cho tất cả các chứng từ.


Thanh toán đa tiền tệ

Trong ứng dụng Accounting (Kế toán), đến Customers (Khách hàng) > Payments (Thanh toán). Ghi nhận thanh toán và chỉ rõ những mục nào cần thanh toán bằng ngoại tệ. Sau đó, nhấp vào Confirm (Xác nhận).


Sao kê ngân hàng đa tiền tệ

Khi tạo hoặc nhập các sao kê ngân hàng:


Khi đối soát các khoản này, phần mềm sẽ đối chiếu các khoản thanh toán với hóa đơn tương ứng. Bạn sẽ nhận được giá trị hóa đơn tính bằng loại tiền tệ thanh toán và cả khoản thanh toán bằng đồng tiền công ty sử dụng.


Nhật ký tỷ giá giao dịch ngoại tệ

Đến mục Accounting (Kế toán) >  Journal Entries (Bút toán sổ nhật ký) và tìm nhật ký bút toán Exchange Difference. Tất cả các khác biệt về tỷ giá giao dịch ngoại tệ sẽ được ghi nhận tại đây.

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290