Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ CRM /Làm thế nào để tạo tiềm năng từ email?

Làm thế nào để tạo tiềm năng từ email?

Đây là 1 cách khác để công ty bạn tạo tiềm năng với CRM của Phần mềm. Một trong những cách đó là sử dụng email chung của công ty bạn như là 1 nút bấm để tạo ra 1 tiềm năng mới trong hệ thống. Trong Phần mềm mỗi một đội ngũ bán hàng của bạn thì được liên kết tới địa chỉ email chung đó, từ địa chỉ email riêng khách hàng có thể tiếp cận nó. Chẳng hạn như địa chỉ email riêng của đội của bạn là direct@mycompany.example.com, rất nhiều email đến sẽ tự động tạo 1 cơ hội mới vào trong đội ngũ bán hàng của bạn

Cấu hình

 Từ mô đun S ettings (Cài đặt) -> General Settings (Cài đặt chung), tìm đến mục Discuss (Thảo luận) và chọn External Email Servers (Máy chủ Email ngoài).

 

Odoo text and image block
Odoo image and text block

Thiết lập bí danh cho nhóm

Xác định được bí danh của nhóm của bạn bằng cách nhấn vào nút  More (Thêm)  từ đội ngũ bán hàng mà bạn cần xem. Sau đó vào  Settings (Thiếp lập), v ào trường có tên  Email Alias (Email bí danh) và nhập vào địa chỉ email bí danh và sau đó nhấn S ave (Lưu).

Thiết lập tính năng bắt tất cả các email gửi đến tên miền

Vào mô đun Settings (Thiết lập)  General Settings (Thiết lập chung) > Setting (Cài đặt),  tìm đến mục Discuss (Thảo luận) và thiết lập tính năng bắt tất cả các email gửi tới tên miền của bạn

 

Odoo text and image block
Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290