Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ bán hàng / Liên kết các điều kiện và điều khoản tới báo giá

Liên kết các điều kiện và điều khoản tới báo giá

Tổng quan

Chỉ định các điều kiện và điều khoản thì cần thiết để đảm bảo mối quan hệ tốt đẹp giữa khách hàng và người bán hàng. Tất cả những người bán hàng đều phải trình bày các thông tin chính thức bao gồm sản phẩm và chính sách của công ty để khách hàng có thể đọc tất cả các điều khoản đó trước khi thực hiện bất cứ cam kết nào.

Trên phần mềm bạn có thể dễ dàng đưa các điều kiện điều và khoản mặc định của bạn vào tất cả các báo giá, đơn bán hàng, hóa đơn. Ngoài ra, bạn cũng có thể đưa ra thông tin đặc biệt đối với bất cứ sản phẩm nào.

Cấu hình

Không cần phải cấu hình cho tính năng thêm các điều kiện và điều khoản. Tuy nhiên để dùng tính năng này bạn phải cài đặt phân hệ Invoice (Hóa đơn) để biết được tình trạng gửi của hóa đơn. Để cài đặt phân hệ Invoice (Hóa đơn) vào phân hệ App (Ứng dụng)

 

Tìm và cài đặt phân hệ Invoicing Management (Quản lý hóa đơn).

 

 Điều kiện và điều khoản chung

Điều kiện và điều khoản chung có thể thiết lập trong cấu hình bán hàng. Nội dung này sẽ tự động xuất hiện trong đơn bán hàng từ báo giá đến hóa đơn. Để xác định điều kiện và điều khoản của bạn vào Sales (Bán hàng) > Configuration (Cấu hình) > Settings (Thiết lập) > Tìm và check vào Default Terms & Conditions (Mặc định diều khoản và điều kiện) >Nhập nội dung điều khoản và chọn Save (Lưu) để áp dụng

 

 

Thông tin trên sản phẩm

Có thể thêm thông tin riêng cho sản phẩm trên báo giá. Để thêm thông tin cho sản phẩm vào phân hệ Sale (Bán hàng) > Catalog (Danh mục) > Products (Sản phẩm) > Chọn sản phẩm đã có hoặc tạo mới sản phẩm theo yêu cầu nếu cần. Nhấn vào form sản phẩm được chọn, sau đó click Edit (Chỉnh sửa).

Bạn có thể viết mô tả cần thiết cho báo giá của mình tại tab Notes (Ghi chú) > Description for Customers (Mô tả cho khách hàng)

 

Điều khoản cho bán hàng và báo giá

Sau khi lưu lại, điều kiện và điều khoản của bạn sẽ được xuất hiện trong bản in báo giá. 

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290