Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ Marketing / Mẫu thư điện tử (email template)

Email template (Mẫu thư điện tử)

 Odoo cho phép bạn tạo ra các mẫu email bằng cách sử dụng menu Settings (Thiết lập) > Technical (Kỹ thuật) > Template (Mẫu thư điện tử ).

 

Bạn có thể sử dụng các biến trong quá trình tạo email template. Giả sử bạn muốn tên người liên lạc, tên này sẽ khác nhau đối với mỗi email cụ thể. Trong Dynamic Value Builder.

 Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290