Nhận số liệu thống kê bán hàng mỗi ngày


Thống kê số liệu Điểm bán hàng

Vào phân hệ Point Of Sale (Điểm bán hàng)Trên Dashboard (Bảng điều khiển) nhấn vào nút More (Thêm) trong điểm bán hàng mà bạn muốn tạo báo cáo. Sau đó nhấn vào Orders (Đơn hàng)
Bạn sẽ nhận được số liệu cụ thể của Điểm bán hàng này.

Thống kê toàn bộ

Vào phân hệ Point Of Sale (Điểm bán hàng) Chọn menu Report (Báo cáo) -> Order (Đơn hàng)


Bạn sẽ nhận được tất cả các số liệu của tất cả các điểm bán hàng.


Thống kê theo thu ngân

Vào phân hệ Point Of Sale (Điểm bán hàng)Chọn menu Reports (Báo cáo) -> Sales Details (Chi tiết bán hàng).


Chọn dữ liệu. Chọn thu ngân bằng cách nhấn vào Add an item, sau đó nhấn vào Print Report (In báo cáo)
Bạn sẽ có được báo cáo đầy đủ bằng file PDF. Ví dụ như hình dưới đây


Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290