Phạm vi 

Đối tượng áp dụng của tài liệu này là tất cả các nhân viên làm việc tại công ty, bao gồm các bộ phận sau:

    • CEO, CFO, CM.

    • Bộ phận phụ trách hợp đồng.

    • Bộ phận hành chính nhân sự.

    • Bộ phận tư vấn pháp lý.

    • Bộ phận tố tụng.

    • Nhân viên phòng ban chung.

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290