Phân tích doanh thu và chi phí của các vụ việc

1. Giao diện 


2. Tạo tài khoản phân tích

Mỗi “Matter” được tạo ra hệ thống sẽ tự động tạo một “Analytic Accounts” cho phép bạn theo dõi chi phí và doanh thu từ mỗi vụ việc (menu Accounting > Configuration > Analytic Accounts).

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290