Phiếu lương nhân viên

 Tạo phiếu lương

Sử dụng trình đơn Payroll  (Bảng lương) > Employee Payslips (Phiếu lương nhân viên) bạn có thể tạo ra phiếu lương.

 

Thông tin trên phiếu lương

Trong phiếu lương nhân viên, bạn có thể cấu hình các thông tin sau:

• Nhân viên: Chọn một nhân viên.

• Hợp đồng: Chọn một hợp đồng để được xem xét cho phiếu lương.

• Cấu trúc: cấu trúc lương để tạo ra dòng phiếu lương.

• Báo có: Nếu chọn, chỉ có phiếu lương này hoàn cho một khoản khác.

• Từ ngày: Ngày đầu của kỳ lương.

• Đến ngày: ngày cuối cùng của kỳ lương. Khi lựa chọn một nhân viên, các trường tham chiếu, hợp đồng, cơ cấu, mô tả, ngày làm việc và dữ liệu đầu vào (nếu bạn có một quy tắc mà có một dữ liệu đầu vào) sẽ được tự động điền.

Nhấn vào nút Tính toán bảng lương sẽ điền vào các dòng phiếu lương dựa trên các quy tắc được xác định trong cơ cấu tiền lương của bạn. (Trong tab Tính toán lương) dòng phiếu lương sẽ xuất hiện và sẽ được tính toán dựa trên các trình tự trên quy tắc tính lương. Phụ cấp và các khoản giảm trừ sẽ được thể hiện trong các giá trị dương và âm tương ứng.

 

Chi tiết theo nhóm quy tắc lương: Nó hiển thị các quy tắc được nhóm theo loại của nó.

Ngày làm việc & dữ liệu nhập ngoài (Input): – Nó sẽ hiển thị các ngày làm việc và số liệu đầu vào.

• Ngày làm việc: Không có ngày và giờ nhân viên đã làm. Nó sẽ được tính dựa trên sự thay đổi của nhân viên. Nó tính toán số ngày và giờ làm việc trên cơ sở Lịch làm việc được cung cấp theo hợp đồng. Nó cũng tính toán các ngày nghỉ.

o Mô tả: Mô tả về công việc của bạn hoặc ngày nghỉ.

o Code: Mã cho phiếu lương Ngày làm việc (Worked Days) .. Lưu ý: Bạn không thể thay đổi mã của ngày làm việc ’WORK100 ‘.

o Số ngày: Số ngày một nhân viên đã làm việc hoặc ngày nghỉ.

o Số Giờ: Số Giờ mà một nhân viên đã làm việc hoặc giờ nghỉ.

o Hợp đồng: Hợp đồng được áp dụng cho phiếu lương Ngày làm việc

• Số liệu đầu vào khác: Nó được sử dụng khi bạn muốn cung cấp một số ưu đãi, hoa hồng, vv Dữ liệu đầu vào đến từ các quy tắc có đầu vào. Bạn cần phải cung cấp một tổng thông qua các dữ liệu đầu vào của các phiếu lương.

o Mô tả: Mô tả cho phiếu lương đầu vào.

o Mã số: Một mã cho phiếu lương đầu vào.

o Số tiền: Số tiền cho một sự ưu đãi, khen thưởng.

o Hợp đồng: Hợp đồng được áp dụng cho phiếu lương đầu vào. Thông tin khác: Nó chứa các thông tin về công ty, thanh toán, ghi chú, vv

• Công ty: Công ty.

• Bảng lương: Tên của phiếu lương được tạo hàng loạt.

• Đã tạo phiếu thanh toán?: Nếu chọn, việc thanh toán đã được thực hiện.

• Ghi chú: Một số thông tin bổ sung liên quan đến phiếu lương.

Nhấn vào nút Xác nhận khi phiếu lương là các tính toán và thanh toán được thực hiện. Nó sẽ thay đổi trạng thái để về Hoàn thành.


Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290