Quản lý nhiều nhân viên thu ngân

Chuyển đổi thu ngân mà không qua thao tác xác thực

Với điều kiện bạn phải có ít nhất 2 User (Người dùng) phù hợp với User của Điểm bán hàng đó

Trên Bảng điều khiển (Dashboard) nhấn New Session (phiên mới)

 

Ở phía trên màn hình nhấn vào chọn User Name (Tên người dùng)

 

Và chuyển tới Cashier (Thu ngân) khác

 

Tên ở phía trên bị thay đổi có nghĩa là đã thay đổi Casier (Thu ngân)

 


Chuyển thu ngân và xác thực qua mã pin

Cấu hình

Nếu bạn muốn thay đổi Cashier (Thu ngân) cần có một mã pin cho phép sử dụng nó. Bạn có thể thiết lập bằng cách nhấn vào Setting (Cài đặt)

 

Sau đó nhấn vào Manage access rights (Quản lý quyền truy cập)

 


Chỉnh sửa Cashier (Thu ngân) và thêm mã pin vào trong tab Point Of Sale (Điểm bán hàng)


 


 Thay đổi thu ngân

Trong Dashboard (Bảng điều khiển) nhấn chọn New Session (Phiên mới)

 

Nhấn vào User name (Người dùng) ở phía trên màn hình

 

Chọn Cashier (Thu ngân)

 

Bạn sẽ phải nhập mã pin của User name (Người dùng) này để được phép tiếp tục thực hiện

 


Bây giờ bạn có thể thấy là Cashier (Thu ngân) đã thay đổi

 

Thay đổi thu ngân và xác thực qua mã đại diện

Cấu hình

Nếu bạn muốn Cashier (Thu ngân) của bạn được quyét với mã đại diện của thu ngân đó, bạn có thể thiết lập nó bằng cách nhấn vào Setting (Cài đặt)

 

Sau đó nhấn vào Manage access rights (Quản lý quyền truy cập)

 

Chỉnh sửa Cashier (Thu ngân) và thêm mã pin bảo mật vào trong tab Point Of Sale (Điểm bán hàng)

 

Chuyển đổi thu ngân

Vào phân hệ Point Of Sale (Điểm bán hàng)

 

Trong Dashboard (Bảng điều khiển) nhấn chọn New Session (Phiên mới)


 

Nhấn vào User name (Người dùng) ở phía trên màn hình

 


Chọn Cashier (Thu ngân)


 

Bây giờ bạn có thể thấy là Cashier (Thu ngân) đã thay đổi

 


Gán phiên cho người dùng

Vào phân hệ Point Of Sale (Điểm bán hàng)

 

Chọn menu Orders (Đơn đặt hàng) -> Session (Phiên)

 

Sau đó nhấn vào New (Mới) và gán đúng Cashier (Thu ngân) vào trường Responsible cho điểm bán hàng


 

Khi Cashier (Thu ngân) đăng nhập vào hệ thống thì có thể mở được phiên bán hàng

 

Gán điểm bán hàng mặc định cho thu ngân

Bạn muốn thu ngân có thể gán cho một điểm bán hàng vào Point Of Sale (Điểm bán hàng) -> Configuration (Cấu hình) -> Setting (Cài đặt)

 


Sau đó nhấn vào Manage access rights (Quản lý quyền truy cập)

 

Chỉnh sửa thu ngân và thêm điểm bán hàng mặc định vào tab Point Of Sale

 Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290