Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ Nhân sự / Quy tắc và nhóm quy tắc tính lương

Quy tắc và nhóm quy tắc tính lương

 Nhóm quy tắc tính lương

Nhóm quy tắc tính lương gồm các nhóm lương cơ bản, phụ cấp, khấu trừ, tổng lương, thực lĩnh, các khoản đóng góp…, vv bằng cách sử dụng mà bạn có thể phân loại Quy tắc tính lương của bạn. Bạn có thể xác định nhóm quy tắc tính lương bằng cách sử dụng menu Payroll (Bảng lương) > Configuration (Cấu hình) > Salary Rule Categories (Nhóm quy tắc lương) và nhấn vào nút Tạo mới.

 

 

Bạn có thể cấu hình các thông tin sau:

• Tên: Đặt tên cho nhóm quy tắc lương

• Mã số: Một mã số cho nhóm quy tắc lương. Nó phải là duy nhất.

• Nhóm cha: Nó được sử dụng để tạo ra hệ thống phân cấp để báo cáo.

Sau khi nhập các thông tin Nhóm quy tắc lương nhấn Lưu.

Quy tắc tính lương

Quy tắc tính lương là các loại lương, khoản phụ cấp, khoản giảm trừ khác nhau, etc. Bạn có thể xác định bằng cách sử dụng Quy tắc tính lương trong menu Payroll (Bảng lương) > Configuration (Cấu hình) > Salary Rules (Quy tắc lương) và nhấp vào Tạo mới.

 

Có danh sách các biến có sẵn mà sẽ được sử dụng để xác định giá trị của các trường (như mã python) trong Quy tắc lương.

Biến sẵn:

• Phiếu lương: đối tượng có chứa các phiếu tính lương cho từng nhân viên (payslips)

• Nhân viên: đối tượng nhân viên (hr.employee)

• Hợp đồng: đối tượng hợp đồng lao động (hr.contract)

• Quy tắc: đối tượng có chứa các mã quy tắc lương (Đã được quy ước trong phần quy tắc lương).

• Loại: đối tượng có chứa các Nhóm quy tắc tính lương (tổng số tiền của tất cả các quy tắc thuộc nhóm đó).

• Ngày làm việc (worked_days): đối tượng có chứa các ngày làm việc để tính lương.

• Đầu vào (Input): đối tượng có chứa các yếu tố đầu vào để tính lương.

Bạn có thể cấu hình các thông tin sau:

• Tên: A tên cho Quy tắc tính lương.

• Mã số: A mã cho các quy tắc lương. Nó phải là duy nhất.

• Trình tự: Cung cấp chuỗi (số nguyên).

o Lưu ý về trình tự!

Trình tự đóng một vai trò quan trọng trong việc tính toán và sự xuất hiện của dòng phiếu lương. Ví dụ, một trình tự xác định trên nguyên tắc tính Tổng thu nhập nên luôn luôn lớn hơn của trình tự trên quy định của Phụ cấp, nếu không nó sẽ không được xem xét trong tính toán của Tổng giá trị

• Hiệu lực: Nếu không chọn, nó sẽ cho phép bạn để ẩn các quy tắc lương mà không loại bỏ nó.

• Xuất hiện trên phiếu lương: Nếu không chọn, nó sẽ không xuất hiện trên các phiếu lương nhưng sẽ được xem xét trong tính toán.

• Điều kiện dựa trên: Xem xét một quy tắc trên cơ sở một số điều kiện

o Luôn đúng: Như tên ngụ ý điều kiện luôn luôn là đúng và do đó quy tắc sẽ luôn luôn được xem xét trong tính toán phiếu lương.

o Phạm vi: Các quy tắc sẽ được xem xét nếu nó thuộc một phạm vi cụ thể.

-  Căn cứ vào phạm vi: Bạn có thể cung cấp các giá trị cơ bản cho phạm vi bằng cách sử dụng các biến nói trên. Ví dụ, contract.wage. Điều này sẽ đưa tiền lương nêu trên hợp đồng.

-  Phạm vi tối thiểu: Số tiền tối thiểu áp dụng cho quy tắc này.

-  Phạm vi tối đa: Số tiền tối đa, áp dụng cho quy tắc này. o Biểu thức Python: Bạn có thể xác định tình trạng của bạn bằng biểu thức python.

-  Điều kiện Python: Các biểu hiện có thể được viết bằng cách sử dụng biến nêu trên. Ví dụ, result = rules.NET> categories.NET* 0.10.

 • Quy tắc con: Nó được sử dụng để chỉ định các quy tắc con.

 • Đầu vào (Inputs): Nó được sử dụng khi bạn muốn cung cấp một số liệu đầu vào.

Sau khi nhập các thông tin quy tắc lương nhấp Lưu.

Chú ý: Giá trị của tiền

Nếu bạn xác định một quy tắc cho Phụ cấp theo số lượng, tỷ lệ phần trăm hoặc python code sau đó hãy chắc chắn rằng gía trị bạn nhập là dương. Và nếu quy tắc cho khoản khấu trừ sau đó nó phải là âm.

Biểu thức Python

Nếu bạn đang sử dụng mã python thì giá trị trả về phải được thiết lập trong các kết quả biến.

Bạn cũng có thể sử dụng các phương pháp () trong biểu hiện của bạn. Có một phương pháp tổng hợp () có sẵn cho ba đối tượng / biến iepayslip, worked_days, đầu vào. Đó là:

• payslip.sum (mã, FROM_DATE, to_date)

• worked_days.sum (mã, FROM_DATE, to_date)

• nputs.sum (mã, FROM_DATE, to_date)

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290