Sử dụng thẻ giảm giá trên sản phẩm

Phần này mô tả cách sử dụng các thẻ giảm giá cho sản phẩm

Danh mục mã vạch - Barcode Nomenclature

Để bắt đầu sử dụng thẻ giảm giá, trước tiên bạn phải nhìn vào danh mục mã vạch trong đơn hàng để in cho đúng với thẻ giảm giá. Ví dụ, cần giảm giá cho sản phẩm với mã vạch như sau: 


Nếu muốn có thẻ giảm giá theo mã vạch của sản phẩm, vào Point of Sale (Điểm bán hàng) -> Configuration (Cấu hình) -> Barcode Nomenclatures (Danh mục mã vạch). Trong danh mục mặc định bạn có thể thấy rằng để thiết lập giảm giá thì bạn có thể thiết lập mã vạch là 22 và thêm tỷ lệ giảm giá mà bạn muốn thiết lập cho sản phẩm.

 

Trong trường hợp bạn muốn giảm giá 50% cho sản phẩm bạn phải bắt đầu mã vạch với 2250 và sau đó thêm vào mã sản phẩm. trong ví dụ này mã vạch sẽ là :

Quét sản phẩm

Nếu bạn quay lại Bảng điều khiển của điểm bán hàng và bắt đầu phiên bán hàng mới (New Session)


 

Bạn phải quét:

1. Sản phẩm (Products)

2. Thẻ giảm giá

Khi sản phẩm quét xong nó sẽ xuất hiện trong phiếu

 

Sau khi bạn quét thẻ giảm giá, giảm giá 50% sẽ được áp dụng trên sản phẩm

 Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290