Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ sản xuất / Làm thế nào để tạo một danh mục vật liệu

Làm thế nào để tạo một định mức nguyên vật liệu

 Định mức nguyên vật liệu mô tả các sản phẩm thành phần, số lượng từng thành phần và quá trình cần thiết để sản xuất một sản phẩm, bao gồm các tiến trình và từng bước riêng biệt.

Thiết lập một BOM cơ bản

Nếu bạn chọn quản lý hoạt động sản xuất của mình bằng cách sử dụng các lệnh sản xuất, bạn sẽ xác định các định mức nguyên vật liệu cơ bản mà không có tiến trình.

Trước khi tạo định mức nguyên vật liệu đầu tiên, bạn cần tạo một sản phẩm và ít nhất một thành phần (các thành phần được coi là sản phẩm trong phần mềm). Bạn có thể chọn vào Master Data (Dữ liệu gốc) > Products (Sản phẩm), hoặc trực tiếp từ các lĩnh vực liên quan trên mẫu BoM. Một định mức nguyên vật liệu có thể được tạo ra từ  Master Data (Dữ liệu gốc)> Bills of Materials (Định mức nguyên liệu).

Trong tab Miscellaneous (Khác), bạn có thể điền vào các trường bổ sung. Trình tự sẽ xác định thứ tự mà BoM được chọn cho các đơn đặt hàng sản xuất, với số thấp hơn có mức độ ưu tiên cao hơn. Phiên bản cho phép bạn theo dõi những thay đổi của BoM liên tục.

Thêm quy trình sản xuất vào BOM

Tiến trình xác định một dãy các hoạt động cần thiết để sản xuất một sản phẩm và năng lực sản xuất mà mỗi hoạt động được thực hiện. Một tiến trình có thể được thêm vào nhiều BoM, mặc dù BoM chỉ có thể có một tiến trình. 

Để kích hoạt tiến trình thì bạn vào Configuration (Cấu hình) > Settings (Thiết lập), chọn check vào ô Work Orders và Quality (Lệnh sản xuất và chất lượng)  và lưu lại.

 

Thêm sản phẩm phụ vào một BOM

Trong phần mềm, sản phẩm phụ là bất kỳ sản phẩm nào được sản xuất bởi BoM ngoài sản phẩm chính.

Để thêm các sản phẩm phụ vào một BoM, trước tiên bạn sẽ cần phải kích hoạt bằng cách vào  Configuration (Cấu hình) > Settings (Thiết lập). Chọn check vào ô By-Products (Phụ phẩm) và lưu lại.

 

Khi sản phẩm phụ được kích hoạt, bạn có thể thêm chúng vào danh mục vật liệu trong cửa sổ the Byproducts (Phụ phẩm). Bạn có thể thêm bất kỳ sản phẩm như sản phẩm phụ.

 

Thiết lập một BOM cho một sản phẩm với cụm lắp ráp

Để có thể sản xuất ra một sản phẩm được xem là thành phẩm thì cần có các nguyên vật liệu thô và trung gian để lắp ráp lại với nhau. Khi tạo BOM cho thành phẩm thì đồng thời sẽ tạo ra BOM cho các nguyên vật liệu thô.

Cấu hình cho dữ liệu sản phẩm cụm lắp ráp

Vào sản phẩm check vào ô Manufacture (Sản xuất), Make To Order (Cung ứng theo đơn hàng) tạo ra lệnh sản xuất bất cứ khi nào đơn đặt hàng được xác nhận.

 

 

Sử dụng một BOM đơn để mô tả nhiều biến của một sản phẩm đơn

Vào Inventory (Tồn kho) > Configuration (Cấu hình) > Settings (Cài đặt) chọn check vào Attributes and Variants (Thuộc tính và biến thể).

 

Khi đó sẽ có trường Product Variant (Biến thể sản phẩm) nằm phía dưới trường Product (Sản phẩm) trong Bills of Material (Định mức nguyên liệu) cho bạn chọn.

 

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290