Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ CRM / Tạo liên hệ trong CRM của Phần mềm

Tạo liên hệ trong CRM của Phần mềm

CRM cho phép bạn thêm liên hệ bằng tay vào trong quy trình của mình. Nó có thể là một tiềm năng hoặc 1 cơ hội.

Kích hoạt giai đoạn tiềm năng

Theo mặc định, giai đoạn tiềm năng không được kích hoạt trong CRM của Phần mềm. Để kích hoạt nó bạn vào phân hệ CRM, chọn menu Configuration (Cấu hình) > Setting (Cài đặt) .Tìm và tích chọn vào ô check như hình dưới và nhấn SAVE (LƯU).

 

Việc kích hoạt này sẽ tạo ra 1 menu con tên Leads (Tiềm năng) nằm ở dưới menu Pipeline (Cơ hội) trong Phân hệ CRM. Khi bạn nhấn vào menu con Leads (Tiềm năng) vừa được tạo thì bạn sẽ được truy cập vào danh sách tất cả các tiềm năng của bạn từ cái bạn được phép tạo 1 liên hệ mới.

Tạo tiềm năng

Để tạo tiềm năng bạn vào CRM > Pieliine (Cơ hội) > Leads (Tiềm năng) > Create (Tạo). Trên màn hình xuất hiện form tạo mới tiềm năng như sau:

 

Từ form liên hệ, cung cấp tất cả các thông tin chi tiết thuộc sở hữu của bạn (như các thông tin: tên, email, số điện thoại, đại chỉ…) cũng như 1 số thông tin bổ sung trong trường Internal notes (ghi chú nội bộ). Bạn cũng có thể liên kết tiềm năng tới công ty hiện tại bằng cách chỉnh sửa trường Customer (Khách hàng) sau đó nhấn Save (Lưu) để lưu, lúc này liên hệ sẽ có sẵn như là 1 tiềm năng trong quy trình của bạn. Lưu ý: bạn phải ở chế độ debug .

Tạo cơ hội mới

Bạn cũng có thể trực tiếp thêm liên hệ vào trong đội ngũ bán hàng của bạn mà không qua bất cứ sự chuyển đổi tiềm năng nào. Vào mô đun CMR trong trong menu chọn Pipeline (cơ hội) > Pipeline (cơ hội) . Nếu chưa có nhóm bán hàng nào bạn có thể tạo mới nó. Sau khi nhấn vào Create (Tạo mới) và điền vào thông tin chi tiết của liên hệ. Theo mặc định, cơ hội mới đã được tạo sẽ xuất hiện trong giai đoạn đầu tiên của quy trình bán hàng (Sale Pipeline).

Một cách khác để tạo cơ hội là thêm nó trực tiếp trên giai đoạn cụ thể. Từ giao diện dạng Kanban của nhóm bán hàng của bạn chỉ cần nhấn vào biểu tượng dấu + ở góc trên bên phải của giai đoạn để tạo liên hệ. Cơ hội mới sẽ được hiện lên trong giai đoạn tương ứng và sau đó bạn có thể điền vào thông tin chi tiết của liên hệ bằng cách nhấn vào nó.


 


Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290