Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ Kế toán / Tạo một báo cáo tùy chỉnh theo định dạng riêng của bạn?

Tạo một báo cáo tùy chỉnh theo định dạng riêng của bạn?

Tổng quan

Phần mềm cung cấp một định dạng báo cáo hiệu quả và rất dễ sử dụng. Việc tạo báo cáo mới (chẳng hạn như một Báo cáo thuế hoặc Bảng cân đối kế toán cho một quốc gia nào đó) để đáp ứng nhu cầu của bạn đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Kích hoạt chế độ nhà phát triển

Để truy cập vào giao diện tạo báo cáo tài chính, chế độ nhà phát triển cần được kích hoạt. Vào menu Settings (thiết lập) > Dashboard (bảng điều khiển) > Activate the developer mode (kích hoạt chế độ nhà phát triển)

Tạo báo cáo tài chính của bạn

Vào menu Accounting (kế toán) > Configuration (cấu hình) > Financial Reports (báo cáo tài chính)

Một khi trường tên đã được nhập giá trị vào, có hai thông số cần được cấu hình:

Show Credit and Debit Columns – Hiển thị cột Có và Nợ

Analysis Period - Giai đoạn phân tích:

o Based on date ranges (eg Profit and Loss) – Dựa trên dao động về ngày (vd: Lời & Lỗ)

o Based on a single date (eg Balance Sheet) – Dựa trên một ngày cụ thể (vd: Bảng cân đối kế toán)

o Based on date ranges with older and total columns and last 3 months (eg. Aged Partner Balances) – Dựa trên dao động về ngày của hai cột Order và Total và 3 tháng cuối kỳ (vd: dư nợ đối tác)

o Based on date ranges and cash basis method (eg Cash Flow Statement) – Dựa trên dao động về ngày và Phương thức kế toán dựa trên dòng tiền (vd: Sao kê dòng tiền mặt)

Thêm các dòng chi tiết cho báo cáo của bạn

Sau khi đã tạo báo cáo, bạn cần điền vào các dòng thông tin chi tiết. Chúng cần nhập một tên, một mã số (dùng để tham chiếu đến dòng chi tiết), một chuỗi số và một cấp độ (để chuyển đổi dòng chi tiết)

Trong trường Công thức, bạn có thể thêm vào một hoặc nhiều hơn các công thức để chỉ định giá trị cho các cột số dư (và cột Nợ và Có nếu áp dụng được – cách nhau bởi dấu ;)

Có một vài mục có sẵn trong công thức:

Ndays: Số ngày trong một giai đoạn đã chọn (cho những báo cáo có dao động về ngày).

Một mẫu báo cáo khác, được tham chiếu bằng mã. Sử dụng .balance để nhận giá trị số dư (một vài giá trị có sẵn như Có, Nợ và Số dư còn lại)

Một dòng có thể dựa trên tổng các dòng bút toán mà đã được chọn. Trong trường hợp này, bạn cần điền vào trường domain với đối tượng bút toán. Sau đó, một đối tượng mới sẽ được thêm vào trường Công thức là Sum, mang giá trị tổng các dòng bút toán chuyển trong domain. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng gom nhóm theo trường để gộp các dòng bút toán theo một trong các cột của chúng.

Other useful fields – Một số trường hữu ích khác:

- Type: Các loại kết quả trả về từ công thức

- Is growth good when positive : Được sử dụng khi tính toán các cột so sánh. Kiểm tra xem các phát triển (hiển thị trong màu xanh) có tích cực hay không

- Special date changer : Nếu một dòng chi tiết nào đó trong báo cáo không sử dụng cùng ngày với các dòng còn lại.

- Show domain : Thể hiện cách Miền của một dòng chi tiết được hiển thị. Có thể gộp (mặc định, ẩn lúc đầu nhưng có thể gộp được), luôn luôn (luôn hiển thị) hoặc không bao giờ (không bao giờ hiển thị)Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290