Tạo nhiều phiếu gọi món trong cùng một thời điểm

Ghi nhận nhiều phiếu gọi món trong cùng một thời điểm

Trên màn hình chính chỉ cần nhấn vào dấu cộng (+) ở phía trên màn hình để ghi nhận thêm phiếu gọi món. Phiếu  gọi món hiện tại vẫn còn trong hệ thống cho đến khi việc thanh toán hoàn thành hoặc phiếu gọi món đã bị hủy bỏChuyển đổi giữa các phiếu

Đơn giản là bạn chỉ cần bấm vào số thứ tự của phiếu hàng.

Hủy bỏ phiếu gọi món

Nếu bạn làm sai hoặc nếu phiếu đó cần được hủy bỏ, chỉ cần nhấn vào dấu trừ (-) một thông báo sẽ xuất hiện để xác nhận hủy bỏ phiếu gọi món đó


Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290