Tạo tài khoản ủy thác

1. Giao diện


2. Các button chức  năng chính

    •  “Edit/Sửa”: Khi nhấn vào button này, hệ thống cho phép sửa thông tin KH.

    • “Save/Lưu”: Khi nhấn vào button này, hệ thống thực hiện lưu các chỉnh sửa của người dùng trên bản ghi hiện tại.

3. Cấu hình trust account

Vào menu Practice > Configuration > Settings > cấu hình tài khoản tại Client Trust Liability Account. 

Tạo sổ nhật ký loại Bank ghi nhận lại các khoản tạm ứng của khách hàng tại Accounting > Configuration > Journals, click “Create”, điền đầy đủ thông tin. 

Tiếp đến là Ghi nhận khoản ủy thác của KH. Việc ghi nhận này được thực hiện bằng quy trình sau:

    • Tạo yêu cầu tạm ứng (Fund Request):

Vào menu Accounting > Sales > Request Funds, click vào “Create” để tạo mới một yêu cầu tạm ứng . 

Sau khi nhập đầy đủ các thông tin cần thiết chọn “Save” & “Send by Email” để gửi yêu cầu tới khách hàng trực tiếp từ hệ thống hoặc in ra để gửi bằng các hình thức khác.

“Deposit to” chọn sổ nhật ký ghi nhận lại khoản tạm ứng đó. 

Mọi sự thay đổi được hệ thống lưu lại lịch sử, người dùng dễ dàng kiểm soát thông tin từ tính năng này.

    • Ghi nhận khoản này vào tài khoản ủy thác:

Để ghi nhận thanh toán cho khách hàng vào menu Accounting > Sales > Payments, ở mục payment type phải chọn Trust Deposit vì đây là việc ghi nhận khoản tạm ứng của khách hàng . 

Tiến hành tạo mới và điền đầy đủ thông tin (lưu ý chọn “Linked To Request”: yêu cầu thanh toán liên quan). Một khi thanh toán được xác nhận hệ thống sẽ ghi nhận lại số tiền cho yêu cầu tạm ứng tương ứng.

Quay lại Request Fund thì yêu cầu tạm ứng đã được ghi nhận thêm thông tin.

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290