Xử lý thanh toán qua thẻ tín dụng trong Điểm bán hàng Odoo thông qua Mercury

Tổng quan

Tài khoản MercuryPay (xem trang web MercuryPay.) bắt buộc chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng trong Odoo 9 POS với máy đọc thẻ tín dụng đã được tích hợp. MercuryPay chỉ hoạt động với các ngân hàng Mỹ và Canada vì thế thủ tục này chỉ thích hợp cho các doanh nghiệp khu vực Bắc Mỹ. Một thay thế cho máy đọc thẻ đã được tích hợp là làm việc với một máy đọc thẻ độc lập, sao chép tổng giao dịch từ màn hình Odoo POS vào máy đọc thẻ, và ghi lại các giao dịch trong Odoo POS.

Cài đặt module

Vào Apps (Ứng dụng) và cài ứng dụng Mercury Payment Services (Dịch vụ thanh toán Mercury)


Cấu hình Mercury

Vào phân hệ Point Of Sale (Điểm bán hàng)

 

Chọn Configuration (Cấu hình) ‣-> Mercury Configurations (Cấu hình Mercury) và sau đó bấm Create (Tạo).

 

Điền thông tin của bạn vào và sau đó lưu lại.

 

Vào Configuration (Cấu hình) -> Payment methods (Phương thức thanh toán) nhấn vào Create (Tạo). Dưới tab Point of Sale (Điểm bán hàng) bạn có thể thiết lập một Mercury configuration (Cấu hình Mercury) tới Payment method (Phương thức thanh toán).

 

Cuối cùng vào Configuration (Cấu hình) -> Point of Sale (Điểm bán hàng) thêm một phương thức thanh toán mới  vào Điểm bán hàng bằng cách chỉnh sửa.

 

Sau khi chọn đúng với phương thức thanh toán cho Mercury Configuration (Cấu hình Mercury).

 

Lưu lại các thay đổi

Register a sale

Trên Dashboard (Bảng điều khiển) bạn có thể thấy các điểm bán hàng của bạn, nhấn vào New Session (Phiên mới)

 

Bạn sẽ có được giao diện chính của điểm bán hàng

 

Ở phía bên phải bạn có thể thấy danh sách sản phẩm với danh mục ở phía trên. Nếu bạn nhấn vào một sản phẩm thì sản phẩm đó sẽ được thêm vào giỏ hàng. Bạn cũng có thể trực tiếp đặt lại số lượng hoặc khối lượng bằng cách gõ trực tiếp từ bàn phím.

Thanh toán bằng thẻ tín dụng

Một khi đơn hàng đã hoàn thành, nhấn vào Payment (Thanh toán). Bạn có thể chọn phương thức thanh toán bằng thẻ tín dụng.

 

Nhập vào số tiền được thanh toán bằng thẻ tín dụng. Ngay bây giờ bạn có thể quét thẻ và xác nhận thanh toán.


Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290