Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ Kế toán / Thiết lập chiết khấu tiền mặt

Thiết lập chiết khấu tiền mặt

Chiết khấu tiền mặt là ưu đãi (thường là tỉ lệ phần trăm) mà bạn cung cấp cho khách hàng để đổi lấy việc khách hàng thanh toán hóa đơn trước kì hạn. Nếu được sử dụng đúng cách, chiết khấu tiền mặt sẽ cải thiện thời gian thu hồi tiền hàng tồn động trong chu kì tiền mặt của một doanh nghiệp.

Ví dụ: Một khoản chiết khấu điển hình là: bạn chiết khấu 2% trên hóa đơn có thời hạn trong vòng 30 ngày nếu khách hàng thanh toán trong vòng 5 ngày đầu sau khi nhận hóa đơn.

Cấu hình

Điều khoản thanh toán

Để quản lý các khoản chiết khấu tiền mặt, chúng ta sử dụng khái niệm điều khoản thanh toán của phần mềm (từ phần mềm kế toán, chọn Configuration (Cấu hinh) > Management (Quản lý) > Payment terms (Điều khoản thanh toán) > Create (Tạo).Trong đó:

- Payment terms (điều khoản thanh toán): nhập vào tên điều khoản

- Description on the Invoice (mô tả trên hóa đơn): nhập mô tả

- Active: bỏ chọn nếu không dùng điều khoản này

- Terms: chọn thêm điều kiện cho điều khoản này

 

Mô hình đối soát ngân hàng

Để đẩy nhanh quá trình đối chiếu số dư, chúng ta có thể tạo một mô hình gộp tất cả các khoản chiết khấu. Để thực hiện điều này, từ bảng điều khiển ứng dụng kế toán, nhấp chuột vào dòng More trên ngân hàng và chọn Reconciliation Models (Mô hình đối soát).

 

Để tạo mô hình chiết khấu tiền mặt, các bạn làm như sau:

-  Button Label : Chiết khấu tiền mặt

- Account: Chiết khấu tiền mặt ( tùy thuộc vào quốc gia)

- Amount Type: Tỷ lệ phần trăm• Amount: 100%

- Taxes: Tùy thuộc vào quốc gia, bạn có thể trừ thuế vào tiền mặt khi thuế đã được khấu trừ

 

Tạo một hóa đơn chiết khấu thanh toán

Khi bạn tạo một hóa đơn cho khách hàng, hãy cài đặt điều khoản thanh toán phù hợp và chọn Payment Term (điều khoản thanh toán)sau khi đã chọn khách hàng.

 

Khi hóa đơn được xác nhận, phần mềm sẽ tự động chia các khoản tiền phải thu trong điều mục bút toán với hai kỳ hạn khác ngày

 

Thanh toán đầy đủ hóa đơn

Nếu khách hàng thanh toán đầy đủ hóa đơn mà không được hưởng chiết khấu, bạn sẽ đối soát khoản thanh toán (toàn bộ) với hai dòng trong hóa đơn. Chỉ cần nhấp chuột vào hai dòng để khớp điều chỉnh hai dòng này khớp với khoản thanh toán.

 
Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290