Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ Kế toán / Thiết lập và sử dụng các điều khoản thanh toán

Thiết lập và sử dụng các điều khoản thanh toán

Điều khoản thanh toán định rõ các điều kiện để thanh toán hóa đơn. Các điều khoản này áp dụng cho cả hóa đơn của khách hàng và hóa đơn của nhà cung cấp.

Ví dụ, đối với một hóa đơn cụ thể:

• Thanh toán 50% trong vòng 10 ngày

• Thanh toán phần còn lại trong vòng 30 ngày

Lưu ý:

Trong một vài trường hợp, điều khoản thanh toán khác với việc lập hóa đơn. Trong một đơn hàng cụ thể nào đó, bạn gửi hóa đơn cho khách hàng theo hai phần, đó không phải là điều khoản thanh toán mà các điều kiện của hóa đơn.

Cấu hình

Bạn hãy cấu hình các điều khoản thanh toán thông thường từ bảng chọn Configuration trong ứng dụng kế toán. Điều khoản thanh toán sẽ xuất hiện ở hóa đơn hoặc đơn đặt hàng.

Một điều khoản thanh toán thường có một dòng ( ví dụ: 21 ngày) hoặc nhiều dòng (10 % trong vòng 3 ngày và thanh toán đầy đủ trong 21 ngày). Nếu bạn đặt điều khoản thanh toán gồm có vài dòng, hãy chắc chắn là dòng cuối cùng yêu cầu thanh toán đầy đủ ( để tránh trường hợp thanh toán 50% trong 10 ngày và 50% trong 21 ngày, bởi vì khi làm tròn, có thể không chính xác 100%)

Sử dụng điều khoản thanh toán

Điều khoản thanh toán đối với khách hàng

Điều khoản thanh toán có thể được áp dụng cho:

Khách hàng: các điều khoản thanh toán tự động áp dụng trong đơn đặt hàng mới hoặc hóa đơn cho khách hàng. Hãy đặt điều khoản thanh toán cho khách hàng nếu bạn đặt điều khoản này cho các hóa đơn trong tương lai của cùng một khách hàng


Bảng báo giá: áp dụng điều khoản thanh toán trên tất cả các hóa đơn và đơn đặt hàng theo bảng báo giá này, không áp dụng trên các bảng báo giá khác


Hóa đơn khách hàng: chỉ áp dụng điều khoản thanh toán cho hóa đơn này. 

Điều khoản thanh toán cho hóa đơn của nhà cung cấp

-  Cấu hình trên nhà cung cấp

 

- Áp dụng điều khoản trên đơn mua hàng


 

- Áp dụng điều khoản thanh toán trên hóa đơn nhà cung cấp 
Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290