Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ Kế toán / Phân bổ doanh thu: Tự động thực hiện phân bổ doanh thu

Phân bổ doanh thu: Tự động thực hiện phân bổ doanh thu

Doanh thu chưa thực hiện là khoản thanh toán trước được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán như là một khoản nợ cho đến khi cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm. Khoản thu này được xem như khoản nợ bởi vì nó liên quan đến khoản doanh thu chưa cung ứng, nhưng mà sản phẩm hoặc dịch vụ đã thuộc về khách hàng. Bởi vì sản phẩm hoặc dịch vụ đó được cung cấp qua thời gian, nên khoản thu đó được công nhận và ghi nhận vào báo cáo doanh thu.

Ví dụ: bạn cung cấp cho một hợp đồng 1 năm trị giá 60 triệu VND, hợp đồng đó sẽ bắt đầu vào tháng tới và kéo dài 12 tháng. Khi bạn xác nhận hóa đơn của khách hàng, số tiền 60 triệu VND sẽ được ghi vào khoản thu trích trước. Bởi vì 60 triệu VNĐ mà bạn vừa ghi nhận chưa được thu vào.

Trong 12 tháng tiếp theo, bạn sẽ trích 12 triệu VNĐ mỗi tháng (60 triệu VND/24) và ghi nhận số tiền đó chính là doanh thu.

Cấu hình

Cài đặt Mô-đun

Để tự động hóa các khoản thu trích trước, bạn vào Accounting (Kế toán) > Configuration (Cấu hình) > Settings (Cài đặt) và chọn Deferred Revenues Management và chọn "Save" để áp dụng.

Xác định các loại doanh thu trích trước

Khi phân hệ đã được cài đặt, bạn cần tạo các loại doanh thu trích trước. Từ phân hệ Accounting (Kế toán), bạn vào trình đơn Configuration (Cấu hình) > Deferred Revenues Types (Loại doanh thu trả trước).


Cài đặt doanh thu trích trước cho sản phẩm

Khi loại doanh thu trích trước được xác định, bạn có thể cài đặt chúng lên các sản phẩm liên quan. Trên biểu mẫu sản phẩm trong cửa sổ Invoicing (Hóa đơn), bạn có thể cài đặt loại doanh thu trích trước.

 

Bán hàng và lập hóa đơn sản phẩm

Khi sản phẩm được cấu hình, bạn có thể tạo hóa đơn cho khách hàng sử dụng sản phẩm này. Khi hóa đơn của khách hàng được xác nhận, phần mềm sẽ tự động tạo một khoản thu trích trước và khoản mục bút toán liên quan cho bạn.

 


Sau đó, mỗi tháng, phần mềm sẽ hiển thị một khoản mục bút toán cho doanh thu trích trước được xác nhận

 

Báo cáo

Để phân tích tất cả các hợp đồng hiện có doanh thu trích trước, bạn có thể sử dụng trình đơn Reporting (Báo cáo) > Deferred Revenue (Doanh thu trả trước).

 


Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290