Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ Kế toán / Ứng dụng Accounting của Odoo

Ứng dụng kế toán của phần mềm

Ghi sổ kép

Ghi sổ kép

Phần mềm tự động tạo ra các bút toán liên quan đến mỗi giao dịch như:

- Hóa đơn khách hàng

- Chi phí bán hàng

- Dịch chuyển hàng tồn kho, …

Phần mềm sử dụng các quy tắc của “hệ thống ghi sổ kép”, tất cả các bút toán được cân bằng tự động (tổng các khoản ghi nợ = tổng các khoản ghi có)


Phương pháp kế toán dồn tích & phương pháp kế toán dựa trên dòng tiền

Phần mềm cho phép bạn báo cáo doanh thu/ chi phí tại thời điểm xảy ra giao dịch (kế toán dồn tích) hoặc khi thanh toán được thực hiện – hoặc khi bạn nhận được thanh toán (kế toán dựa trên dòng tiền) 

Quản lý đa công ty

Phần mềm cho phép bạn quản lý một vài công ty với cùng một cơ sở dữ liệu (các công ty con, các chi nhánh) mỗi một công ty sở hữu một bảng tài khoản kế toán và những luật lệ riêng. Người dùng có thể truy cập vào nhiều công ty nhưng chỉ được phép làm việc tại một công ty trong một thời điểm.

Hỗ trợ đa tiền tệ

Mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều được lưu lại bằng đơn vị tiền tệ mặc định của công ty. Với mỗi lần giao dịch bằng loại tiền tệ khác, phần mềm sẽ lưu cả hai loại tiền tệ lại. Phần mềm có thể tính toán được lời và lỗ khi sử dụng các đơn vị tiền tệ khác nhau sau khi các bút toán được cân đối.

Phù hợp với tiêu chuẩn kế toán quốc tế

Ứng dụng kế toán của phần mềm hỗ trợ hơn 50 quốc gia. Ứng dụng kế toán chính của phần mềm sử dụng tiêu chuẩn kế toán phổ biến ở tất cả các quốc gia và có các phân hệ cụ thể cho từng quốc gia để phù hợp với các đặc điểm của quốc gia đó như danh mục tài khoản, thuế hoặc cách thức giao tiếp với ngân hàng.
Đặc biệt, công cụ kế toán cốt lõi của phần mềm hỗ trợ:
- Kế toán Anglo-Saxon (Mỹ, Anh,... và các quốc gia nói tiếng Anh khác như Ai-len, Canada, Úc và New-Di-Lân). Ở những quốc gia này, giá vốn được hàng hóa được ghi nhận khi khi mà sản phẩm đã được bán hoặc giao thành công.
- Kế toán của châu Âu. Ở châu lục này, các khoản chi phí được tính trong hóa đơn của nhà cung cấp.
- Kế toán Storno (Ý). Ở hệ thống này, hóa đơn hoàn tiền mang khoản nợ/có âm thay vì đảo lại bút toán ban đầu.
Phần mềm cũng có các phân hệ tuân theo quy tắc IFRS.

Kế toán phải thu và phải trả

Theo mặc định, phần mềm sử dụng chỉ một tài khoản cho tất cả các nghiệp vụ kế toán phải thu và phải trả. Bạn có thể tạo ra các tài khoản riêng biệt cho mỗi khách hàng/nhà cung cấp nhưng điều này thì không cần thiết.

Khi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến khách hàng hoặc nhà cung cấp, bạn nhận được báo cáo phân tích cho từng khách hàng/nhà cung cấp như sổ chi tiết bán hàng, tổng doanh thu theo từng khách hàng, báo cáo tuổi nợ phải thu và phải trả.

Hỗ trợ đa dạng các loại báo cáo tài chính

Với phần mềm, bạn có thể lập các báo cáo tài chính theo thời gian thực. Các báo cáo của phần mềm rất đa dạng từ báo cáo kế toán cơ bản đến báo cáo quản lý nâng cao. Báo cáo của phần mềm bao gồm:

- Báo cáo năng suất (như lãi & lỗ, các loại ngân sách)

- Báo cáo tình hình kinh doanh (như bảng cân đối kế toán, báo cáo tuổi nợ phải thu và phải trả)

- Báo cáo tiền mặt (như sổ phụ ngân hàng)

- Báo cáo chi tiết (như cân đối phát sinh, sổ cái)

- Báo cáo quản lý (như ngân sách, báo cáo điều hành)

Công cụ báo cáo của phần mềm cho phép bạn chỉnh sửa mẫu báo cáo theo cách của riêng mình.

Tự động tích hợp với ngân hàng

Đối soát giao dịch ngân hàng là quy trình làm cho các dòng sao kê ngân hàng được phù hợp với các cuộc giao dịch kế toán có trong sổ cái. Phần mềm dễ dàng tạo ra bảng đối soát giao dịch ngân hàng bằng cách thường xuyên tải tự động các dòng trong bảng sao kê ngân hàng từ ngân hàng của bạn vào tài khoản phần mềm. Điều này có nghĩa, hằng ngày bạn có thể theo dõi lưu chuyển tiền tệ của bạn mà không cần phải đăng nhập hệ thống ngân hàng trực tuyến hoặc là phải chờ bảng sao kê ngân hàng.

Phần mềm nhanh chóng đối soát giao dịch ngân hàng bằng cách đối chiếu các dòng trong bảng sao kê ngân hàng được nhập với các giao dịch kế toán. Phần mềm giao dịch trong sổ cái.

Tính thuế

 Phần mềm tính tổng tất cả các cuộc giao dịch kế toán trong kỳ thuế của bạn và sử dụng con số tổng này để tính thuế phải nộp. Bạn có thể kiểm tra thuế kinh doanh bằng cách chạy ứng dụng Tax Report (báo cáo thuế) của phần mềm.

Kiểm kho

Phần mềm hỗ trợ việc kiểm kho định kỳ (thủ công) và kiểm kho thường xuyên (tự động). Các phương thức hiện có gồm giá chuẩn, bình quân gia quyền, LIFO và FIFO.

Dễ dàng tính thu nhập sau thuế

Lợi nhuận chưa phân phối là một phần thu nhập mà doanh nghiệp của bạn giữ lại. Phần mềm tự động tính toán lợi nhuận năm hiện tại của bạn vì vậy không cần phải kết chuyển tài khoản hoặc lập bút toán cuối kỳ. Khoản này được tính bằng cách cân đối lãi và lỗ và tự động cập nhật ở bảng báo cáo cân bằng tài sản.

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290