Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ Kế toán / Xây dựng kế hoạch thanh toán hóa đơn của khách hàng

Xây dựng kế hoạch thanh toán hóa đơn của khách hàng

Để quản lý các kế hoạch thanh toán liên quan đến một hóa đơn, bạn nên sử dụng các điều khoản thanh toán của phần mềm. Chúng áp dụng cho hóa đơn của khách hàng và cả hóa đơn của nhà cung cấp.

Ví dụ, một hóa đơn cụ thể là:

Thanh toán 50% trong 10 ngày

Thanh toán phần còn lại trong 30 ngày

Lưu ý

Bạn không được nhầm lẫn điều khoản thanh toán với việc thanh toán nhiều lần. Trong một đơn hàng cụ thể nào đó, nếu bạn gửi hóa đơn cho khách hàng theo hai phần, thì đó không phải là điều khoản thanh toán mà là chính sách của hóa đơn.

Cấu hình

Để cài đặt cấu hình các kế hoạch trả góp thông thường, vào Accounting (Kế toán) > Configuration (Cấu hình) > Payment Terms (Điều khoản thanh toán).

Một điều khoản thanh toán thường có một dòng (ví dụ: 21 ngày) hoặc nhiều dòng (10 % trong vòng 3 ngày và thanh toán đầy đủ trong 21 ngày). Nếu bạn đặt điều khoản thanh toán gồm có nhiều dòng, hãy chắc chắn là dòng cuối cùng yêu cầu thanh toán đầy đủ ( để tránh trường hợp thanh toán 50% trong 10 ngày và 50% trong 21 ngày, bởi vì khi làm tròn, có thể không chính xác 100%).

 

Lưu ý

Các điều khoản thanh toán sẽ xuất hiện trên hóa đơn hoặc đơn đặt hàng.

Điều khoản thanh toán đối với khách hàng

Bạn có thể áp dụng điều khoản thanh toán cho:

Khách hàng: các điều khoản thanh toán sẽ tự động áp dụng cho các đơn đặt hàng mới hoặc hóa đơn cho khách hàng. Hãy cài đặt điều khoản thanh toán cho khách hàng nếu như bạn cần đặt điều khoản này cho tất cả các hóa đơn sau này của cùng một khách hàng.


Bảng báo giá: các điều khoản thanh toán sẽ được áp dụng trên tất cả các hóa đơn và đơn đặt hàng theo bảng báo giá này, không áp dụng trên các bảng báo giá khác.


Hóa đơn khách hàng: điều khoản thanh toán chỉ áp dụng cho hóa đơn này 


Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290