Xem các báo cáo tài chính khác

1. Giao diện2. Các báo cáo

Hệ thống hỗ trợ các báo cáo như:

    • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

    • Bảng cân đối kế toán.

    • Báo cáo đồng tiền.

    • Công nợ phải thu. 

    • Phải trả Sổ cái.

    • Bảng cân đối phát sinh.

Và các báo cáo khác

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290