CHIẾN LƯỢC XUẤT HÀNG

 Tổng quan

Triển khai kho hiệu quả là khi bạn quan tâm đến tất cả các hàng hóa sao cho chúng được tự động di chuyển đến các địa điểm thích hợp. Putaway là quá trình lấy sản phẩm từ lô hàng nhập về và đưa chúng vào vị trí thích hợp nhất.

Ví dụ, nếu một nhà kho chứa các chất dễ bay hơi thì điều quan trọng ở đây là đảm bảo rằng một số sản phẩm nhất định không được trữ gần nhau vì sẽ có phản ứng hóa học tiềm ẩn.

Một chiến lược putaway tuân theo nguyên tắc tương tự như chiến lược loại bỏ nhưng sẽ có những ảnh hưởng đến vị trí hàng đến. Chiến lược Putaway được định nghĩa ở cấp địa điểm kho(không giống như chiến lược loại bỏ được xác định ở cấp sản phẩm).

Cấu hình

Đến ứng dụng  Inventory (Tồn kho), Configuration (Cấu hình) > Settings (Thiết lập)  tìm đến mục  Warehouse (Kho hàng)  và chọn  Multi-Step Routes (Các Tuyến nhiều bước) . Đừng quên nhấn SAVE (LƯU).

Thiết lập 1 chiến lược

Hãy lấy ví dụ về một cửa hàng phân phối rau củ quả.

Chúng ta phải dự trữ loại sản phẩm này tại nhiều địa điểm khác nhau để duy trì chất lượng sản phẩm

Giả sử rằng có một địa điểm kho là WH/Stock và một địa điểm phụ là WH/Stock/Vegetables & WH/Stock/Fruits.

Bạn có thể tạo chiến lược putaway từ Inventory (Tồn kho) > Configuration (Cấu hình) > Locations (Địa điểm). Mở bất kỳ địa điểm nào mà bạn muốn thiết lập chiến lược putaway, nhấp vào Chỉnh sửa và nhấp vào tùy chọn Put Away Strategy (Chiến lược sắp xếp).


Mở menu roll-down và nhấp vào Create and Edit ... (Tạo và chỉnh sửa...). Một màn hình biểu mẫu của chiến lược put away sẽ được mở ra, tại đây bạn cần đặt tên cho chiến lược và thiết lập phương thức và địa điểm cố định cho mỗi chiến lược, Nếu muốn bạn có thẻ tạo thêm địa điểm mới.

Khi bạn đã nhập tất cả các thông tin cần thiết, nhấp vào SAVE (LƯU).

Hiện tại, khi bạn mua sản phẩm trong các danh mục trên thì chúng sẽ được tự động luân chuyển về địa điểm thích hợp

Để kiểm tra tồn kho hiện tại, đi đến Inventory (Tồn kho) > Reporting (Báo cáo) > Inventory (Tồn kho) > Current Inventory (Kho hàng hiện tại)

Tại đây bạn có thể xem tồn kho hiện tại theo địa điểm Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290