Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ kho / CHIẾN LƯỢC XUẤT HÀNG (FIFO, LIFO, AND FEFO)

CHIẾN LƯỢC XUẤT HÀNG (FIFO, LIFO, AND FEFO)

Tổng quan

Chiến lược xuất hàng thường được áp dụng trong vận hành xuất kho để chọn sản phẩm tốt nhất cho việc tối ưu hóa các khoảng cách di chuyển cho công nhân, cũng như mục đích kiểm soát hoặc các nguyên nhân hàng hóa hết hạn.

Khi cần thực hiện một dịch chuyển cho một sản phẩm thì Phần mềm sẽ tìm kiếm một sản phẩm có sẵn để phân bổ cho bộ phận giao hàng. Cách Phần mềm chỉ định các sản phẩm phụ thuộc vào chiến lược xuất hàng được quy định trên mỗi danh mục sản phẩm hoặc địa điểm.

Cấu hình

Trong ứng dụng Inventory (Tồn kho), đi đến Configuration (Cấu hình) > Settings (Thiết lập), đến các mục được tô khung đỏ bên dưới: 

 

Sau đó nhấp vào SAVE (LƯU).

Tiếp theo, mở Configuration (Cấu hình) > Locations (Địa điểm) và mở địa điểm mà bạn muốn áp dụng chiến lược xuất hàng.

Phân loại chiến lược xuất hàng

FIFO (Nhập trước xuất trước)

Chiến lược nhập trước xuất trước quy định rằng sản phẩm nào được nhập kho trước sẽ được xuất kho trước. Các công ty sẽ sử dụng phương pháp FIFO nếu họ đang kinh doanh các hàng hóa dễ hư hỏng. Đối với các công ty kinh doanh các mặt hàng có các chu kỳ ngắn hạn về cầu như quần áo thì có lẽ cũng cần ứng dụng FIFO để đảm bảo họ không đối mặt với các tình trạng hàng hóa trữ kho lỗi thời.

Đi đến Inventory (Tồn kho) > Configuration (Cấu hình) > Locations (Địa điểm), mở địa điểm trữ kho và thiết lập chiến lược xuất hàng FIFO.

Hãy xem 1 ví dụ về chiến lược xuất kho FIFO.

Trong địa điểm kho (WH/Stock), có sẵn 2 lô iPod và có lưu trữ sẵn trong kho.

Bạn có thể tìm các chi tiết về hàng tồn kho sẵn có trong báo cáo đánh giá tồn kho.

Tạo 1 đơn bán hàng cho 25 unit of iPod và xác nhận chúng.

Bạn có thể thấy trong các lô hàng sắp xuất đi Ipod đã được chỉ định cho lô hàng có thời hạn dài nhất thông qua chiến lược xuất hàng FIFO

LIFO (Nhập sau xuất trước)

Trong cách quản lý kho này, sản phẩm nào được mua sau cùng thì sẽ được xuất trước . LIFO được áp dụng trong trường hợp các sản phẩm có thời hạn dự trữ rất ngắn.

Đi đến Inventory (Tồn kho) > Configuration (Cấu hình) > Locations (Địa điểm), mở địa điểm trữ kho và thiết lập chiến lược xuất hàng LIFO

Trong ví dụ của chúng ta, cùng kiểm tra tình trạng tồn kho hiện tại của địa điểm Ipod  on WH/Stock


Tạo đơn bán hàng với 8 units of Ipod

Bạn có thể thấy trong các lô hàng sắp xuất đi Ipod đã được phân bổ cho các lô có thời hạn ngắn nhất thông qua chiến lược xuất hàng LIFO.

Kiểm tra tồn kho để biếtđơn hàng nào xuất trước

FEFO (Xuất những mặt hàng hết hạn trước)

Trong quản lý kho FEFO, sản phẩm được xuất kho dựa trên ngày hết hạn của chúng.

Đi đến Inventory (Tồn kho) > Configuration (Cấu hình) < Setting (Thiết lập). Tìm đến mục Traceanility (Truy xuất nguồn gốc), nhấn chọn Expiration Dates (Ngày hết hạn) . Sau đó nhấp vào SAVE (LƯU) để lưu các thay đổi.

Thao tác này sẽ cho phép bạn thiết 4 lập trường hết hạn cho mỗi số lô hoặc số sê-ri: best before date (Tốt nhất trước ngày), end of life date (Ngày kết thúc vòng đời), alert date(Ngày cảnh báo) removal date (Ngày loại bỏ). Những ngày này có thể được thiết lập từ Inventory (Tồn kho) > Master Data (Dữ liệu gốc) > Serial Numbers/Lots (Số Lô/Sê-ri).• Tốt nhất trước ngày: Đây là ngày mà hàng hóa với số lô và số sê-ri này sẽ bắt đầu hư hỏng nhưng vẫn chưa nguy hiểm

• Hết thời hạn an toàn: Đây là ngày mà hàng hóa với số lô hoặc số sê-ri này có thể nguy hiểm và cần được tiêu thụ.

• Ngày xuất hàng: Đây là ngày mà hàng hóa với số lô hoặc số sê-ri này nên được xuất kho. Thông qua chiến lược xuất hàng FEFO, hàng hóa được xuất và giao đi sử dụng vào ngày này.

• Ngày cảnh báo: Đây là ngày mà cảnh báo sẽ được gửi đi cùng với số lô và số sê-ri của hàng hóa đó.

Lô sẽ được xuất kho dựa trên Ngày xuất hàng, từ những lô nhập sớm nhất đến gần nhất. Số lô không có ngày xác định sẽ được xuất sau các lô có ngày xuất.

Tất cả các ngày ngoại trừ ngày xuất kho thì chỉ dành cho mục đích thông tin và báo cáo. Lô hàng đã qua một ngày bất kỳ hay tất cả các ngày hết hạn phía trên có thể được xuất cho các đơn giao hàng và sẽ không có cảnh báo được gửi đi khi các lô đã qua ngày cảnh báo.

Ngày hết hạn trên các lô cũng có thể được thiết lập tự động khi hàng hóa được nhập kho. Sau khi kích hoạt ngày hết hạn trên số sê-ri, bốn trường mới sẽ có sẵn trong tab hàng tồn kho trên biểu mẫu sản phẩm: Thời hạn của sản phẩm, thời gian sử dụng sản phẩm, thời gian xuất kho sản phẩm và thời gian cảnh báo sản phẩm. Khi một số nguyên được nhập vào một trong những trường này , ngày hết hạn của số lô/số sê-ri của sản phẩm chưa xác định sẽ được thiết lập để tạo ngày của số lô/số sê-ri cộng với số ngày nhập vào trường tăng thời gian. Nếu trường tăng thời gian được thiết lập là không, thì ngày hết hạn của số lô/số sê-ri phải được xác định thủ công sau khi lô được tạo.

Các trường tăng thời gian được sử dụng để tạo ra 1 trong các trường ngày hết hạn của lô hàng như sau:

Thời gian sử dụng sản phẩm -> Tốt nhất trước ngày

Thời gian xuất hàng -> Ngày xuất hàng

Thời hạn của sản phẩm -> Ngày hết hạn

Thời gian cảnh báo -> Ngày cảnh báo

Để thiết lập chiến lược xuất hàng trên các địa điểm, đi đến Configuration (Cấu hình) > Locations (Địa điểm) và chọn FEFO


Hãy lấy ví dụ sau đây, có 3 lô hàng ipod sẵn có trong địa điểm WH/Stock : 0000011 bao gồm 1 sản phẩm, 0000012 bao gồm 10 sản phẩm, 0000013 bao gồm 1 sản phẩm với các ngày hết hạn khác nhau. 

Lot / Serial NoProductExpiration Date
0000011
ipod
26/02/2019
0000012
ipod
28/02/2019
0000013
ipod
03/03/2019

Chúng ta sẽ tạo đơn bán hàng với 2 sản phẩm ipod và xác nhận nó.

Lô hàng sắp xuất kho tương ứng với đơn hàng sẽ tạo ra dịch chuyển dựa trên chiến lược xuất hàng FEFO

Đơn hàng mua 2 sản phẩm ipod.

  sẽ lấy 1 sản phẩm từ 0000011 và 1 sản phẩm từ 0000012 từ dựa trên ngày xuất kho. Chúng ta có thể thấy dựa trên báo cáo tồn kho sản phẩm ipod.Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290