Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ kho / Định mức tồn kho tối thiểu và thực hiện đặt hàng

Định mức tồn kho tối thiểu và thực hiện đặt hàng

Thuật ngữ

Quy tắc tồn kho tối thiểu

Quy tắc tồn kho tối thiểu được sử dụng để đảm bảo rằng số lượng sản phẩm tồn kho của bạn luôn luôn không thấp hơn mức tối thiểu để sản xuất sản phẩm hoặc đáp ứng nhu cầu khách hàng. Khi tồn kho của một sản phẩm rơi xuống mức tối thiểu thì hệ thống sẽ tự động tạo ra yêu cầu thu mua với số lượng cần thiết để số lượng sản phẩm đạt mức trữ kho tối đa.

Tạo đơn hàng

Chức năng Make to Order sẽ tạo ra một Đơn mua hàng có số lượng bằng với Đơn bán hàng liên quan đến sản phẩm. Hệ thống này sẽ không kiểm tra việc đánh giá tồn kho hiện tại. Điều này có nghĩa đơn mua hàng nháp sẽ được tạo ra mà không phụ thuộc vào số lượng có sẵn của sản phẩm.

Cấu hình

Quy tắc tồn kho tối thiểu

Cấu hình quy tắc tồn kho tối thiểu đã có sẵn trong Inventory (Tồn kho), Chọn Master Data (Dữ liệu gốc) > Product (Sản phẩm). Chọn một sản phẩm, trong tab sản phẩm có nút Reordering Rules (Quy tắc tái cung ứng).

Ở đó, nhấp vào CREATE (TẠO) để thiết lập số lượng tối thiểu và giá trị tồn kho tối đa cho một sản phẩm cụ thể.


Kích hoạt

Nếu trường Active (Kích hoạt) được thiết lập là False thì nó sẽ cho phép bạn ẩn định mức đặt hàng mà không cần gỡ bỏ nó đi.

Đơn vị đo lường sản phẩm

Đơn vị đo lường mặc định sử dụng cho tất các vận hàng tồn kho.

Nhóm mua hàng

Các dịch chuyển phát sinh từ định mức đặt hàng sẽ được đặt trong nhóm mua hàng. Nếu không có yêu cầu đặt hàng nào được tạo ra thì các dịch chuyển tạo ra bởi quy tắc mua hàng sẽ được nhóm thành lô hàng lớn để xuất kho.

Số lượng tối thiểu

Khi tồn kho ảo xuống dưới số lượng tối thiểu được quy định trong trường này thì Phần mềm sẽ tạo ra một yêu cầu mua hàng để đưa số lượng dự báo về số lượng tồn kho tối đa.

Số lượng tối đa

Khi tồn kho ảo xuống dưới số lượng tối thiểu được quy định trong trường này thì Phần mềm sẽ tạo ra một yêu cầu mua hàng để đưa số lượng dự báo về số lượng tồn kho tối đa.

Đa số lượng

Số lượng thu mua sẽ được làm tròn lên số lượng này. Nếu nó là 0 thì số lượng chính xác sẽ được sử dụng.

Thời gian dự kiến

Số ngày sau khi yêu cầu mua hàng được tạo ra để nhập sản phẩm về hoặc đặt hàng từ nhà cung cấp

Sau đó, nhấp vào sản phẩm để truy xuất đến các biểu mẫu sản phẩm liên quan và trong Purchase (Mua hàng), đừng quên chọn Vendor (Nhà cung cấp).


Thủ thuật

Đừng quên chọn đúng loại sản phẩm trong biểu mẫu sản phẩm. Loại sản phẩm để sử dụng không thể trữ kho và vì thế sẽ không được tính trong đánh giá tồn kho

Tạo đặt hàng

Cấu hình yêu cầu đặt hàng đã có sẵn trong biểu mẫu sản phẩm thông qua Inventory (Tồn kho) > Master Data (Dữ liệu gốc) > Products (Sản phẩm) (hoặc bất kỳ mô-đun nào mà có sẵn sản phẩm)

Trong biểu mẫu sản phẩm, dưới mục Inventory (Tồn kho), trong mục Operations (Hoạt động) nhấp chọn Make To Order (Cung ứng theo đơn mua hàng).

Lựa chọn giữa hai tùy chọn

Việc chọn giải pháp nào vì thế cũng sẽ tùy thuộc vào chiến lược quản lý kho của bạn. Nếu bạn mong muốn có một số lượng dự trữ hoặc luôn luôn giữ được mức tồn kho tối thiểu thì quy tắc tồn kho tối thiểu nên được sử dụng. Nếu bạn muốn yêu cầu đặt hàng bổ sung cho Kho trong trường hợp đơn bán hàng đã được xác nhận thì ưu tiên sử dụng Tạo yêu cầu đặt hàng.

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290