Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ kho / Làm thế nào để tạo một địa điểm mới

Làm thế nào để tạo một địa điểm mới

Tạo một địa điểm mới


Để tạo một địa điểm mới, bạn phải cấu hình cho hệ thống có thể quản lý nhiều địa điểm. Trong mục Invetory (Tồn kho), vào Configuration(Cấu hình) > Settings (Thiết lập), ở mục Warehouse (Nhà kho), đánh dấu vào nút trên dòng Storage Locations (Vị trí lưu trữ), sau đó nhấn SAVE (LƯU).Trong Inventory (Tồn kho), chọn Cofiguration (Cấu hình) > Warehouse Managgement (Quản lý kho) > Locations (Địa điểm), trong cửa sổ Địa điểm, nhấn nút CREATE (TẠO)

Nhập tên của địa điểm trong trường Location Name (Tên địa điểm) và trong chọn Parent Location (Địa điểm cha) trong danh sách. Địa điểm cha có thể là một địa điểm vật lý, địa điểm đối tác hay địa điểm ảo, và bạn có thể thêm nhiều địa điểm con cho một địa điểm cha.

Bạn có thể thêm miêu tả cho địa điểm kho bằng cách điền thông tin trong trường Additional Information (Thông tin bổ sung).Nhấn SAVE (LƯU) để hoàn thành tạo địa điểm mới.

Chú ý: Một kho có thể tương ứng với một địa điểm. Khi địa điểm được phân cấp, Phần mềm sẽ tạo địa điểm cha của nhà kho, chứa tất cả các địa điểm con trong nó.

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290