Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ kho / Làm thế nào để tạo một nhà kho mới?

Làm thế nào để tạo một nhà kho mới?


Tạo một nhà kho mới

Để tạo một nhà kho mới, bạn phải cấu hình cho hệ thống có thể quản lý nhiều Kho. Trong Invetory (Tồn kho), trên menu vào Configuration(Cấu hình) > Settings (Thiết lập), ở mục Warehouse (Nhà kho), đánh dấu vào nút trên dòng Multi-Warehouses(Đa kho), sau đó nhấn SAVE (LƯU).Mở trong Inventory (Tồn kho), trên thanh menu chọn Cofiguration (Cấu hình) > Warehouse Managgement (Quản lý kho) > Warehouses (Kho hàng), Chọn CREATE (TẠO) để tạo kho

  • - Trong trường Warehouse Name (Tên nhà kho), nhập tên đầy đủ của nhà kho cần tạo mới

  • - Trong trường Short Name (Tên ngắn gọn), nhập vào mã nhà kho với 5 ký tự. Bạn phải lưu ý rằng, mã này sẽ xuất hiện trong danh sách các kho trong hệ thống, nên hãy chắc chắn rằng bạn đã chọn một cái tên dễ hiểu và dễ nhập.

  • - Trong trường Address (Địa chỉ), bạn có thể chọn một công ty hiện có trong hệ thống hoặc tạo mới. Vì vậy, địa chỉ của nhà kho sẽ giống như một công ty bạn đã chọn. Bạn cũng có thể để trống ô này và sẽ sửa sau nếu cần.


 

Nhấn SAVE (LƯU) để hoàn thành việc tạo một nhà kho mới.

Chú ý: Khi bạn tạo một nhà kho, hệ thống sẽ tạo loại vận chuyển cần thiết cho kho và giữ những địa điểm con cho địa điểm chính này trên giao diện.

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290