Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ kho / LOẠI BỎ SẢN PHẨM HƯ HỎNG

LOẠI BỎ SẢN PHẨM HƯ HỎNG

Tổng quan

Hàng hư hỏng là những mục sản phẩm không còn giá trị kinh tế hoặc chỉ mang giá trị nguyên vật liệu cơ bản của chúng được khôi phục qua quá trình tái chế.
Trong kho, thỉnh thoảng bạn tìm thấy các sản phẩm bị hỏng hoặc dễ hư hao, thất thoát vì quá hạn sử dụng hoặc vì các lý do nào đó. Bạn cũng thường thấy tình trạng này trong quá trình xuất hàng hoặc trữ kho.

Vì thông thường bạn không thể bán hoặc trữ lại những sản phẩm đó nên phải loại bỏ chúng.Khi hàng hóa được bỏ đi thì chúng không được cập nhật trên hệ thống như một phần của tồn kho. Các nguyên vật liệu bị hư hỏng sẽ được chuyển đến khu vực phế liệu.

Cấu hình

Khi bạn cài đặt quản lý kho thì Phần mềm sẽ tự động tạo địa điểm chứa hàng hư hỏng mặc định, lần lượt là Virtual location/Scrapped.

Để tạo một địa điểm chứa hàng hư hỏng bổ sung thì đi đến Inventory (Tồn kho) > Configuration (Cấu hình) > Setting (Thiết lập) và tìm đến mục Warehouse (Kho hàng), chọn Storage Locations (Các địa điểm kho). Sau đó nhấn SAVE (LƯU).


Sau khi áp dụng Storage Locations (Các địa điểm kho) thì bạn có thể tạo một địa điểm trữ hàng hỏng mới

Ghi chú

Để xác định 1 địa điểm trữ hàng hư hỏng thì phải nhấp chọn trong màn hình chi tiết địa điểm

Các cách bỏ hàng hư hỏng khác

Phần mềm cung cấp một vài cách để loại bỏ sản phẩm hư hỏng

Bỏ hàng hư hỏng từ bước nhập hàng (tab Yêu cầu ban đầu)

Để loại bỏ hàng hóa hư hỏng từ các lô hàng đang nhập về, đi đến Inventory (Tồn kho) > Dashboard (Bảng thông tin) > Receipts (Nhận hàng).


Mở các lô hàng đang nhập về và trong menu của form, nhấp vào nút SCRAP (PHẾ LIỆU) khi đó 1 form sẽ hiện ra các bạn điền đầy đủ thông tin và nhấn DONE (HOÀN THÀNH).

Bỏ hàng hư hỏng từ đơn giao hàng (trong tab Demand)

Để bỏ hàng hư hỏng ra khỏi các lô hàng sắp xuất kho, đi đến Inventory (Tồn kho) > Dashboard (Bảng thông tin) > Delivery Orders (Giao hàng)


Mở các lô hàng chuẩn bị xuất kho, nhấp vào nút SCRAP (PHẾ LIỆU) khi đó 1 form sẽ hiện ra các bạn điền đầy đủ thông tin và nhấn DONE (HOÀN THÀNH).


Bỏ hàng hư hỏng khi luân chuyển nội bộ (tab Yêu cầu ban đầu)

Để bỏ sản phẩm hư hỏng trong khi luân chuyển nội bộ thì đi đến Inventory (Tồn kho) > Dashboard (Bảng thông tin) > Internal Transfers (Dịch chuyển nội bộ)


Mở luân chuyển nội bộ và nhấp vào nút SCRAP (PHẾ LIỆU) khi đó 1 form sẽ hiện ra các bạn điền đầy đủ thông tin và nhấn DONE (HOÀN THÀNH).


Khi bạn nhấp vào nút scrap, một cửa sổ popup sẽ xuất hiện. Bạn có thể nhập vào số lượng sản phẩm và quy định địa điểm trữ hàng hỏng, sau đó nhấp vào DONE (HOÀN THÀNH).

Ghi chú

Để cho phép thay đổi địa điểm trữ hàng hỏng bằng wizard thì bạn phải chọn Storage Locations (Các địa điểm kho) trong cài đặt Inventory (Tồn kho) > Configuration (Cấu hình) > Setting (Thiết lập).


Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290