Luân chuyển nội bộ

Trong Phần mềm, có hai loại luân chuyển nội bộ:

- Các luân chuyển được tạo tự động bởi hệ thống (ví dụ, kiểm soát chất lượng)

- Các luân chuyển được tạo bởi nhân viên(ví dụ, thông qua các khu vực luân chuyển nội bộ của bảng điều khiển)

Tạo một luân chuyển nội bộ:

- Từ ứng dụng mã vạch, quét địa điểm nguồn

- Chọn và quét sản phẩm

- Quét địa điểm hàng đến

- Xác nhận luân chuyển để hoàn tất.
Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290