Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ kho / PHƯƠNG PHÁP VẬN CHUYỂN

PHƯƠNG PHÁP VẬN CHUYỂN

TỔNG QUAN

Phần mềm có thể xử lý đa dạng các phương pháp vận chuyển, nhưng mặc định nó không được kích hoạt. Phương pháp vận chuyển được sử dụng cho các đơn đặt hàng bán hàng, giao hàng, trong thương mại điện tử. Phương thức giao hàng cho phép bạn quản lý vận chuyển trong công ty, giá thành và địa điểm đích. Bạn có thể kết hợp Phần mềm với các nhà vận chuyển bên ngoài để tính toán giá thành thực tế và đóng gói bao bì.

CẤU HÌNH

Cài đặt module Kho hàng

Phương pháp giao hàng được xử lý bởi module Delivery (Chi phí vận chuyển). Vào Apps (Ứng dụng) tìm module. Bạn nên sử dụng bộ lọc tìm kiếm để tìm:

Chú ý: Nếu bạn muốn kết hợp các phương thức vận chuyển trong thương mại điện tử, bạn phải cài đặt module eCommerce Delivery (Giao hàng thương mại điện tử)

Cấu hình phương thức vận chuyển

Để cấu hình các phương thức vận chuyển, vào Delivery (Tồn kho), nhấn vào Configuration (Cấu hình) > Delivery Methods (Các phương thức giao hàng).

Đầu tiên tạo Name (Tên) và một công ty vận chuyển .

Sau đó bạn phải thiết lập chi phí.

• Nếu chi phí là cố định, đánh dấu vào ô Fixed (Giá cố định). Bạn phải điền giá vào ô Fixed (Giá cố định) trong tab Pricing (Chi tiết giá). Nếu bạn muốn giao hàng dựa theo một số lượng nhất định, đánh dấu vào ô Tùy chọn Free if order amount is above (Miễn phí nếu tổng đơn hàng là nhiều hơn …) và nhập vào giá bạn muốn, chọn sản phẩm mà bạn muốn giao hàng bằng cách ở mục Delivery Product  (Sản phẩm phí giao hàng).

Nếu tính giá dựa theo quy tắc, đánh dấu vào Based on Rules (Dựa trên quy tắc). Nhấn vào Add an item (Thêm một hạng mục). Chọn điều kiện dựa trên trọng lượng, khối lượng, giá cả hay chất lượng.

Cuối cùng bạn có thể giới hạn phương thức giao hàng đến một vài địa điểm đích. Giới hạn có thể được áp dụng đến một số quốc gia, tiểu bang hay cả mã zipcode. Tính năng này hạn chế danh sách đất nước trên thương mại điện tử.

Chú ý: Bạn có thể kết hợp Phần mềm với các nhà vận chuyển để tính toán ra giá thực tế và đóng gói, xử lý in nhãn vận chuyển.

XỬ LÝ GIAO HÀNG

Đơn bán hàng


Bạn có thể chọn Delivery (Phương thức giao hàng) ngay trên đơn đặt hàng bán hàng sau đó nhấn Check price (Kiểm tra giá). Nếu bạn muốn hóa đơn vận chuyển trên đơn bán hàng. Nhấn vào Set price (Đặt giá), đơn hàng sẽ thêm một dòng với tên là phương thức vận chuyển như là một sản phẩm trong đơn hàng.

Giao hàng

Bạn có thể thêm hay thay đổi phương thức giao hàng trên chính phiếu giao hàng.

Trong phiếu giao hàng, chọn trường Delivery Information (Thông tin người vận chuyển). Người vận chuyển đã được chọn cho phương thức giao hàng.

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290