Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ kho / QUẢN LÝ KHO HÀNG KHÔNG TRỮ KHO

QUẢN LÝ KHO HÀNG KHÔNG TRỮ KHO

Khu vực không trữ hàng tồn kho là một khu vực tạm thời không để lưu trữ bất kỳ sản phẩm nào mà thay vào đó là chỉ quản lý các địa điểm dựa trên hoạt động giao hàng đến các khách hàng sau đó. Hoạt động này giúp tiết kiệm thời gian cho việc luân chuyển nội bộ giữa các kho và xử lý trữ hàng hóa. Chúng ta đang quản lý các sản phẩm mà không cần trữ kho. Hàng hóa được chuyển trực tiếp từ địa điểm nhà cung cấp đến cổng xuất hàng và giao đến tay khách hàng


Ghi chú

Để tìm hiểu thêm thông tin về cách tổ chức kho hàng, bạn có thể đọc tài liệu What is cross docking and is it for me?

Cấu hình

Kho hàng và quy tắc xử lý kho

Trong mô-đun Inventory (Tồn kho), mở Configuration (Cấu hình) > Settings (Thiết lập) > Warehouse (Tồn kho), sau đó chọn Multi-Step Toutes (Các tuyến nhiều bước), và nhấp vào SAVE (LƯU).


Mở Configuration (Cấu hình) > Warehouse Management (Quản lý kho) > Warehouses (Kho), sau đó mở kho hàng mà bạn muốn bỏ qua bước trữ kho và nhấp vào Edit (Sửa).

Trong tab Warehouse Configuration (Cấu hình Kho hàng), chọn:

• Incoming Shipments (Lô hàng nhận) : Bốc hàng từ địa điểm nhập hàng và chuyển đến kho (2 bước)

Outgoing Shippings (Lô hàng xuất): chuyển trực tiếp từ kho hàng (chỉ qua bước giao hàng)

Sau đó nhấp vào Save (Lưu):


Các bước này đã tạo ra quy tắc xử lý kho không trữ hàng và bạn có thể thấy trong Inventory (Tồn kho) > Configurations (Cấu hình) > Routes (Tuyến cung ứng).

Quy tắc xử lý kho không trữ hàng

Chúng ta sẽ sử dụng quy tắc Mua cho phần đầu của quy trình và tạo 1 quy tắc xử lý cho các phần còn lại:

Mỗi quy tắc thu mua sẽ được cấu hình vào lúc này. Địa điểm kho hàng không lưu trữ được tạo như một kho thực nội bộ.

Nhập hàng > không trữ kho

Không trữ kho> xuất hàng

Xuất hàng > khách hàng
Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290