Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ kho / QUẢN LÝ NHIỀU GÓI HÀNG HÓA TRONG CÙNG MỘT ĐƠN GIAO HÀNG

QUẢN LÝ NHIỀU GÓI HÀNG HÓA TRONG CÙNG MỘT ĐƠN GIAO HÀNG

Tổng quan.

Theo mặc định, Phần mềm xem đơn giao hàng của bạn là sự kết hợp của một gói hàng. Nhưng bạn có thể dễ dàng vận chuyển hàng đến khách với số lượng nhiều hơn một gói hàng.

Cấu hình

Để cấu hình việc sử dụng các gói hàng, đi đến menu Inventory (Tồn kho) > Configuration (Cấu hình) > Settings (Thiết lập). Ở mục Operations (Hoạt động), chọn Delivery Packages (Giao hàng theo gói).


Nhấp vào SAVE (LƯU) khi đã thao tác xong.

Quá trình bán hàng

Đơn bán hàng

Nhấp vào Delivery Method (Phương thức giao hàng) để chọn phương thức giao hàng phù hợp

Giá cả được tính toán khi bạn lưu đơn bán hàng hoặc khi nhấp vào Set price (Đặt giá).

Giao hàng với nhiều gói hàng hóa

Giao hàng được tạo từ đơn bán hàng sẽ lấy các thông tin giao hàng từ đơn hàng đó.

Từ đây, bạn có thể tách đơn giao hàng thành nhiều gói hàng.

Bạn chọn nút cuối cùng của sản phẩm, một form xuất hiện như hình dưới và ở đây bạn nhập vào thông tin gói.


Chọn số lượng mà bạn muốn tách ra cho gói hàng đầu tiên trong cột Done (Hoàn thành) , sau đó nhấp vào nút Put in Pack (Đóng gói). 

Một gói hàng với số lượng theo yêu cầu sẽ được tạo ra tự động.

Thao tác tương tự cho các phần còn lại bạn muốn đóng gói.

Nhấp vào Validate (Xác nhận) khi đã thao tác xong.


Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290