QUY TẮC THU MUA

Tổng quan

Hệ thống kiểm soát hàng tồn kho mua hàng bắt đầu với đơn đặt hàng của khách hàng. Với chiến lược này, các công ty chỉ tạo ra đủ sản phẩm để đáp ứng đơn đặt hàng của khách. Một lợi thế của hệ thống là sẽ không có dư hàng tồn kho để lưu trữ, do đó làm giảm mức tồn kho, chi phí vận chuyển và lưu trữ hàng hóa. Tuy nhiên, một bất lợi lớn đối với hệ thống kéo là nguy cơ cao xảy ra tình huống khó khăn khi đặt hàng, chẳng hạn như một nhà cung cấp không thể cung ứng một lô hàng đúng thời điểm. Điều này kiến công ty không thể đáp ứng đầy đủ cho các đơn đặt hàng, dẫn đến việc khách hàng không hài lòng khi làm việc với bạn.

Một ví dụ về một hệ thống kiểm soát hàng tồn kho theo quy tắc kéo là quá trình chuyển đổi thành đơn đặt hàng. Để giữ tồn kho ở mức tối thiểu, nghĩa là chỉ có đủ hàng tồn kho, không nhiều hơn hoặc ít hơn, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Hệ thống MTO hạn chế hao phí bằng cách giảm dung lượng lưu trữ cho hàng tồn kho và các chi phí cho việc lưu trữ hàng hoá.

Cấu hình

Quy tắc thu mua là một phần của quy tắc xử lý kho.  Đến ứng dụng Inventory (Tồn kho), Configuration (Cấu hình) > Settings (Thiết lập) tìm đến mục Warehouse (Kho hàng) và chọn Multi-Step Routes (Các Tuyến nhiều bước).Cài đặt quy tắc thu mua

Quy tắc thu mua được thiết lập trong hệ thống quy tắc xử lí kho. Trong ứng dụng Kho, đi đến Configuration (Cấu hình) > Routes (Tuyến cung ứng).

Trong mục Quy tắc thu mua, nhấp chọn Add an item (Thêm một hạng mục).


Tại đây bạn có thế thiết lập các điều kiện cho quy tắc của bạn. Có 3 loại thao tác có thể thực hiện:

• Di chuyển từ các quy tắc thiết lập tại 1 địa điểm khác

• Các quy tắc sản xuất sẽ kích hoạt lệnh tạo đơn đặt hàng sản xuất.

• Nguyên tắc mua hàng sẽ kích hoạt lệnh tạo đơn mua hàng.

Ghi chú

Ứng dụng Sản xuất cần được cài đặt để kích hoạt quy tắc sản xuất

Ứng dụng Mua hàng cần được cài đặt để kích hoạt quy tắc mua hàng.

Cần vào ứng dụng Inventory (Tồn kho), Configuration (Cấu hình) > Operations Types (Kiểu giao nhận) để chỉnh sửa hoặc tạo mới các quy tắc.


Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290