Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ kho / SỬ DỤNG QUY TẮC XỬ LÝ KHO.

SỬ DỤNG QUY TẮC XỬ LÝ KHO.

Tổng quan

Quy tắc xử lý kho là 1 hệ thống gồm các quy tắc thu mua và quy tắc đẩy. Phần mềm có thể quản lý cấu hình các quy tắc đẩy và kéo nâng cao, ví dụ như:

• Quản lý chuỗi sản xuất sản phẩm

• Quản lý địa điểm mặc định trên mỗi sản phẩm

• Xác định quy tắc xử lý kho cho kho của bạn căn cứ vào nhu cầu kinh doanh chẳng hạn như kiểm soát, dịch vụ hậu mãi hoặc trả hàng cho nhà cung cấp.

• Giúp quản lý thuê mướn thông qua việc tạo ra các dịch chuyển trả hàng tự động đối việc các sản phẩm cho thuê .

Cấu hình

 Đến ứng dụng Inventory (Tồn kho), Configuration (Cấu hình) > Settings (Thiết lập) tìm đến mục Warehouse (Kho hàng) và chọn Multi-Step Routes (Các Tuyến nhiều bước).

Quy tắc định trước cấu hình

Phần mềm cung cấp 1 số quy tắc được cấu hình trước cho nhà kho của bạn.

Trong ứng dụng Inventory (Tồn Kho), đi đến Configuration (Cấu hình) > Warehouses (Kho hàng).

Trong tab Warehouse Configuration (Cấu hình kho hàng), thiết lập 1 số quy tắc theo lựa chọn của bạn. Ví dụ ở đây là chọn xuất kho theo 3 bước.

Tùy chỉnh quy tắc

Trong ứng dụng Inventory (Tồn kho), đi đến Configuration (Cấu hình) > Routes (Tuyến cung ứng).

Đầu tiên, bạn phải chọn nơi để áp dụng quy tắc này. Cũng có thể kết hợp nhiều lựa chọn.

Các quy tắc áp dụng cho kho

Nếu bạn chọn Warehouses (Nhà kho) thì phải chọn nhà kho nào để áp dụng quy tắc xử lý. Quy tắc xử lý sẽ được thiết lập cho tất cả các luân chuyển trong nhà kho đó để đáp ứng tất cả các điều kiện về quy tắc thu mua và đẩy

Các quy tắc áp dụng trên sản phẩm

Nếu chọn Products (Sản phẩm) thì phải thiết lập thủ công những sản phẩm nào sẽ được áp dụng các quy tắc này

Mở sản phẩm bạn muốn áp dụng các quy tắc Inventory (tồn kho) > Master Data (Dữ liệu gốc) > Products (Sản phẩm). Trong tab Inventory (Tồn kho), chọn các quy tắc:

Các quy tắc áp dụng trên danh mục sản phẩm

Nếu chọn Product Categories (Nhóm sản phẩm) thì phải thiết lập thủ công những danh mục nào bạn sẽ áp dụng các nguyên tắc này.

Mở sản phẩm bạn muốn áp dụng các quy tắc xử lý này Configuration (Cấu hình) > Product Categories (Nhóm sản phẩm). Chọn các quy tắc xử lý trong mục Logistics (Tuyến hậu cần):

Các quy tắc xử lý áp dụng trong chi tiết đơn hàng

Nếu chọn Sales order lines (Chi tiết đơn hàng)  thì bạn phải thiết lập thủ công các quy tắc xử lý mỗi khi bạn tạo đơn bán hàng.

Quy tắc thu mua và đẩy.

Vui lòng tham khảo các tài liệu sau:

Quy tắc thu mua là gì?

Quy tắc đẩy là gì?

Cấu hình thu mua

Khi thực hiện 1 yêu cầu thu mua thì bạn có thể áp dụng các quy tắc mà bạn muốn sử dụng. Trên sản phẩm Inventory (Tồn kho), Master Data (Dữ liệu gốc) > Products (Sản phẩm), nhấp chọn các mục trong phần Routers (Tuyến cung ứng).

Quy tắc chuyển đổi thành đơn hàng

Nếu bạn không xử lý tồn kho hoặc quy tắc tồn kho tối thiểu thì tốt hơn nên sử dụng quy tắc xử lý Make To Order (Cung ứng theo đơn hàng). Kết hợp với quy tắc Buy (Mua) hoặc Manufacture (Sản xuất) để kích hoạt tự động đơn mua hàng hoặc đơn đặt hàng sản phẩm khi sản phẩm tồn kho đã hết.

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290