SỬ DỤNG SỐ SÊ-RI

Giới thiệu

Theo dõi theo số sê-ri được sử dụng để kiểm soát sản phẩm với số sê-ri trên từng giao dịch. Có thể theo dõi địa điểm hiện tại của sản phẩm với số sê-ri. Khi sản phẩm được dịch chuyển từ một địa điểm này sang một địa điểm khác, hệ thống sẽ tự động xác định địa điểm hiện tại của sản phẩm dựa trên dịch chuyển cuối cùng của sản phẩm. Vì thế bạn có thể biết được địa điểm sản phẩm dịch chuyển lần cuối là ở đâu.

Quản lý bút toán kép trong Phần mềm cho phép bạn vận hành các truy xuất nâng cao.

Cài đặt

Cấu hình ứng dụng

Bạn cần kích hoạt tính năng kiểm soát số sê-ri trong cài đặt. Trong ứng dụng Inventory (Tồn kho) , đi đến Configuration (cấu hình) > Settings (Thiết lập), đến mục Traceability (Truy vết) chọn Lots or Serial Numbers (Số lô và Serial).

Sau đó nhấp vào SAVE (LƯU)

Cấu hình sản phẩm

Cuối cùng, bạn cần cấu hình những sản phẩm muốn kiểm soát theo số lô.

Đi đến Inventory (Tồn kho), Master Data (Dữ liệu gốc) > Product (Sản phẩm), và mở sản phẩm bạn chọn. Nhấp vào Edit (Sửa) và trong tab Inventory (Tồn kho) tìm đến mục Traceability (Truy vết) chọn By Lots (Theo Lô) hoặc By Unique Serial Number (Theo số Sê-ri duy nhất) và sau đó nhấp vào Save(Lưu).

Quản lý số sê-ri

Dịch chuyển kho

Để xử lý dịch chuyển kho của 1 sản phẩm kiểm soát bằng số sê-ri thì cần nhập số sê-ri vào. Để có thể phân bổ số sê-ri cho sản phẩm thông qua tính năng kiểm soát thì đầu tiên bạn cần đánh dấu dịch chuyển của bạn ở trạng thái là “to do”. Nhấp vào nút Mark as TODO để hiển thị biểu tượng Phân chia Số lô.

Nhấp vào biểu tưởng số sê-ri:

Một cửa sổ sẽ xuất hiện. Nhấp chọn Add an item (Thêm một hạng mục) và điền vào số sê-ri

Nếu dịch chuyển các sản phẩm đã được chỉ định một số sê-ri, chúng sẽ xuất hiện trong danh sách. Chỉ cần nhấp vào biểu tượng + để xác nhận rằng dịch chuyển các số sê-ri đó.

Ghi chú

Trong giao diện máy quét, bạn chỉ cần quét những số sê-ri.

Điều chỉnh tồn kho

Tồn kho của 1 sản phẩm kiểm soát bằng số sê-ri có thể được thực hiện qua 2 cách:

• Tồn kho cổ điển theo sản phẩm

• Tồn kho của số sê-ri

Khi thực hiện tồn kho cổ điển, sẽ có một cột Serial Number. Nếu sản phẩm đã được chỉ định sẵn với 1 một số thì cột đó đã được điền.

Nhấp vào Add an item (Thêm một hạng mục) nếu sản phẩm chưa được kiểm kê tồn kho. Bạn có thể dễ dàng tạo số sê-ri chỉ bằng cách gõ vào 1 số mới trong cột đó.

Số lượng nên được đặt là 1 cho mỗi dòng.

Bạn cũng có thể kiểm kê tồn kho của 1 số sê-ri. Trong trường hợp này, bạn sẽ phải điền vào số sê-ri. Bạn cũng có thể tạo 1 số mới tại đây. Chỉ cần gõ số vào thì 1 cửa sổ sẽ xuất hiện để liên kết số đó với 1 sản phẩm.

Truy xuất số sê-ri

Số sê-ri đặt cho các mặt hàng cho phép bạn theo dõi nơi nhập hàng nhập về, nhập vào kho và được bán cho ai hoặc dược chuyển đến nơi nào.

Để kiểm soát 1 mặt hàng, mở mô-đun Inventory (Tồn kho) và trong mục Master Data (Dữ liệu gốc) > Lost/Serial Numbers , nhấp chọn số sê-ri tương ứng với tìm kiếm của bạn.

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290