Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ kho / Tạo mức tồn kho ban đầu

Tạo mức tồn kho ban đầu

Một trong những đặc điểm quan trọng trong phần mềm quản lý kho là giữ mức tồn kho hợp lý.

Một khi đã xác định các sản phẩm thì cũng là lúc cần thiết lập mức tồn kho ban đầu. Điều này phản ánh thực tế của tồn kho qua mức tồn hợp lý tại địa điểm thích hợp.

Cấu hình sản phẩm

Trong Inventory (Tồn kho), mở Master Data (Dữ liệu Gốc) > Products (Sản phẩm), sau đó nhấp vào CREATE (TẠO)  để tạo một sản phẩm mới. Cấu hình loại sản phẩm để thiết lập chúng là Stockble Product (Lưu kho) chứ không phải Consumable (Tiêu dùng).Tạo mức tồn kho ban đầu

Cập nhật số lượng cho một sản phẩm

Tại sản phẩm vừa tạo, có thể thấy tại tiêu đề phía trên Sản phẩm sẵn có là 0. Nhấp vào nút  UPDATE QTY ON HAND (CẬP NHẬT SL TRONG KHO)
Một giao diện mới cho ngừi dùng chọn hình thức kiểm kho ở trường Inventory of. Sau đó chọn vào nút START INVENTORY để bắt đầu kiểm kho. 

Hiển thị giao diện cho cho người dùng nhập số lượng ở cột Real Quantity
Sau đó chọn Validate Inventory để xác nhận hoàn thành điều chỉnh tồn kho cho sản phẩm.

Thủ thuật: Nếu đang sử dụng nhiều địa điểm cho kho của bạn thì có thể thiết lập địa điểm cho từng sản phẩm từ màn hình này

Bây giờ có thể thấy Số lượng sẵn có đã được cập nhật


Bây giờ, nếu kiểm tra mục Inventory Adjustments (Điểu chỉnh tồn kho) trong menu Operations (Hoạt động) , bạn sẽ thấy một dòng chi tiết mới tên là "INV: (tên của sản phẩm) đã được hệ thống tạo ra tự động và xác thực
Đa sản phẩm

Tạo nhiều sản phẩm bạn muốn theo dõi trong kho (sản phẩm trữ kho). Một khi các sản phẩm được yêu cầu trong kho đã được xác nhận, sử dụng các vận hàng kho ban đầu để đặt định mức tồn kho ban đầu cho bạn. Đi tới menu Operations (Hoạt động) > Inventory Adjustments (Điều chỉnh tồn kho).

Đặt tên (ví dụ như: Kho ban đầu) và chọn địa điểm tồn kho. Chú ý là khi chọn một địa điểm cụ thể (như kho trữ, thì nó có thể được phân thành nhiều địa điểm nhỏ khác), bạn cũng có thể chọn địa điểm phân nhỏ.
Bạn có thể chọn giữa việc tạo kho cho tất cả sản phẩm, cho một vài hoặc chỉ một. Trong trường hợp này, có thể dùng tùy chọn All products (Tất cả các sản phẩm)

Thủ thuật

Nếu cần định mức tồn kho được thực hiện trong một giai đoạn thời gian khác với ngày mặc định dựa trên ngày đóng kho thì nhập giai đoạn tương ứng vào trường Force Valuation Period. Mô đun Acounting cần thiết lập.

Nhấp chọn Start Inventory . Tùy theo loại kho bạn chọn (tất cả các sản phẩm hoặc chỉ những sản phẩm đã chọn) mà có thể phải thêm sản phẩm vào bằng cách thủ công khi nhấp vào Add an item (Thêm một hạng mục).

Thêm Real Quantity (Số lượng thực) cho mỗi sản phẩm trữ kho

Thủ thuật

Các thông tin bổ sung sẽ có sẵn trên các tùy chọn được kích hoạt (đa địa điểm, số seri, và hàng ký gửi ...)


Nhấp chọn VALIDATE INVENTORY (XÁC NHẬN KIỂM KHO) để xác nhận kho và tải lên.

Báo cáo

Để kiểm tra mức tồn kho hiện tại, đến mục Master Data (Dữ liệu gốc) > Products (Sản phẩm) và nhấp vào nút List (Danh sách) 

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290