Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ kho / THÊM MỘT BƯỚC KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG TRONG QUY TRÌNH

THÊM MỘT BƯỚC KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG TRONG QUY TRÌNH NHẬP HÀNG (3 BƯỚC)

Tổng quan

Ở nhiều công ty, việc đánh giá hàng hóa nhập về là rất cần thiết. Mục đích là để kiểm tra xem các sản phẩm có đáp ứng với các yêu cầu chất lượng đã thoả thuận với các nhà cung cấp hay không. Do đó, thêm một bước kiểm soát chất lượng trong quá trình nhập hàng hóa trở nên rất cần thiết.

Phần mềm sử dụng các quy tắc xử lý kho để xác định một chính xác cách bạn sẽ xử lý các bước nhận hàng khác nhau. Cấu hình được thực hiện ở cấp độ kho. Theo mặc định, việc nhập hàng là quá trình một bước, nhưng thay đổi cấu hình có thể cho phép thao tác 2 hoặc thậm chí 3 bước.

Quy trình xử lý 3 bước thực hiện như sau: Bạn nhận hàng trong một khu vực nhập hàng, sau đó chuyển chúng vào khu kiểm tra chất lượng để kiểm soát chất lượng. Khi kiểm tra chất lượng xong, bạn có thể di chuyển hàng hóa từ khâu QC sang trữ kho. Tất nhiên, bạn có thể thay đổi số lượng và trữ kho số lượng được đã xác nhận cũng như quyết định sẽ trả lại những hàng hóa nào không đủ chất lượng.

Trường hợp này sẽ được giải thích trong tài liệu này.

Cấu hình

Xử dụng quy tắc tồn kho nâng cao

Để quản lý quy tắc xử lý kho, đi đến menu Inventory (Tồn kho) > Configuration (Cấu hình) > Settings (Thiết lập) tìm đến mục Warehouse (Kho hàng) và chọn Multi-Step Routes (Các tuyến nhiều bước).


Thêm bước kiểm soát chất lượng vào quy trình nhập hàng

Đi đến menu Inventory (Tồn kho) > Configuration (Cấu hình) > Warehouse (Kho hàng) và chọn nhà kho mà bạn muốn thay đổi hình thức nhập hàng.

Theo mặc định, nhà kho được cấu hình nhập hàng 1 bước (tùy chọn Receive goods directly into stock).

Để thêm kiểm tra chất lượng vào trước khi chuyển hàng về trữ kho thì nhấp chọn Unload in input location, go through a quality control before being admitted in stock (3 steps) {Dỡ vào một địa điểm rồi chuyển qua địa điểm kiểm soát chất lượng trước khi đưa vào lưu trữ (3 bước)}.


Quản lý nhập hàng

Xử lý bước nhập hàng

• Trong ứng dụng  Purchase (Mua sắm) , tạo  RFQ . Nhấp vào nút  Confirm order (Xác nhận đơn hàng) . Bạn có thể thấy một  Shippment (Giao hàng)  tương ứng với đơn mua hàng đã xuất hiện trong nút phía trên màn hình thông tin đơn mua hàng. Đây là bước nhập hàng.


• Đi dến  Inventory  (Tồn kho)  và nhấp vào link   # TO RECEIVE (CHỜ NHẬN)  trong thể  Receipts (Nhận hàng)


• Nhấp chọn lô hàng bạn muốn xử lý. Nhập vào Validate (Xác nhận) để hoàn tất các dịch chuyển từ địa Vendor  điểm đến  WH/Input.

Thao tác này đã hoàn tất bước nhận hàng và trạng thái của cột WH/IN phía trên cùng của trang sẽ chuyển về Done (Hoàn thành). Sản phẩm đã được chuyển từ Vendor (Đối tác)

sang địa điểm WH/Input . Lúc sản phẩm đã sẵn sàng cho bước kế tiếp. (chuyển đến khu kiểm soát chất lượng)

Dịch chuyển sản phẩm từ nơi nhập hàng đến khu kiểm soát chất lượng.

Đi đến bảng điều khiển Inventory. Bạn sẽ thấy rằng một lô hàng đã sẵn sàng (dịch chuyển đến khu kiểm soát chất lượng) và một lô hàng đang đợi (dịch chuyển về kho lưu trữ). Nhấp vào link  TRANSFERS (DỊCH CHUYỂN) trong Internal Transfers (Dịch chuyển nội bộ) để xử lý kiểm soát chất lượng

Nhấp vào lô hàng bạn muốn xử lý.

Nhấp vào Validate (Xác nhận) để hoàn tất dịch chuyển từ WH/Input đến WH/Quality Control.

Thao tác này đã hoàn tất bước dịch chuyển nội bộ và cột WH/INT phía trên cùng của trang đã về trạng thái Done (Hoàn thành). Lô hàng hiện tại đã được kiểm soát.

Xử lý kiểm soát chất lượng

Trở lại bảng điều khiển Inventory (Tồn kho). Lô hàng đợi kiểm tra đã sẵn sàng. Nhấp vào link # TRANSFERS  (DỊCH CHUYỂN)trong thẻ Internal Transfers (Dịch chuyển nội bộ)để xử lý kiểm soát chất lượng.

Nhấp chọn lô hàng cuối cùng để xử lý. Nhấp vào Validate (Xác nhận)  để hoàn tất dịch chuyển từ WH/Quality đến WH/Stock.

Thao tác này đã hoàn tất bước kiểm soát chất lượng và cột WH/INT phía trên cùng của trang đã về trạng thái Done (Hoàn thành). Lô hàng hiện tại đã được kiểm soát và chuyển về trữ khoGọi ngay cho chúng tôi
0869233290