Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ kho / TÍCH HỢP CHI PHÍ NHẬP HÀNG TRONG GIÁ SẢN PHẨM

TÍCH HỢP CHI PHÍ NHẬP HÀNG TRONG GIÁ SẢN PHẨM

 Tổng quan

Chi phí nhập hàng bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến luân chuyển hàng hóa.

Chi phí nhập hàng bao gồm: Chi phí của sản phẩm + phí giao hàng + Rủi ro

Tất cả các yếu tố trên có thể được áp dụng mỗi đợt vận chuyển hàng nhưng các yếu tố liên quan phải được xem như 1 phần của chi phí nhập hàng. Chúng ta phải xác định chi phí nhập hàng để định giá bán cho sản phẩm vì việc này sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty.

Cấu hình

Cấu hình ứng dụng

Đầu tiên, bạn cần kích hoạt chế độ sử dụng chi phí nhập hàng. Đi đến Inventory (Tồn kho) > Configuration (Cấu hình) > Setting (Thiết lập). Tìm đến mục Costing (Giá vốn), Nhấn chọn Landed Costs.

Các loại chi phí nhập hàng

Bắt đầu bằng các sản phẩm cụ thể để chỉ ra các Chi phí nhập hàng khác nhau, như phí vận chuyển, bảo hiểm, thuế hải quan. Đi đến Inventory (Tồn kho) > Configuration (Cấu hình) > Landed Cost types.


Ghi chú

Chi phí nhập hàng chỉ áp dụng cho các sản phẩm được cấu hình trong phương thức định giá thời gian thực. Phương thức lập chi phí được cấu hình trên danh mục sản phẩm

Liên kết chi phí nhập hàng với 1 luân chuyển kho

Để tính toán chi phí nhập hàng, đi đến Inventory (Tồn kho) > Operations (Hoạt động) > Landed Costs. Nhấp vào nút Create (Tạo) và chọn các đợt dỡ hàng mà bạn muốn phân bổ chi phí nhập hàng

Chọn sổ nhật ký ghi nhận lại các chi phí nhập hàng. Chúng ta nên tạo sổ nhật ký riêng cho chi phí nhập hàng. Vì thế, bạn sẽ dễ dàng theo dõi các ghi nhận của mình

Nhấp vào nút COMPUTE (Tính toán) để xem cách chi phí nhập kho được tách theo các dòng chi tiết dỡ hàng.

Để xác nhận chi phí phân phối, nhấp vào nút Validate (Xác nhận).


Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290